สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นายชวลิต  ผ่องแผ้ว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางสาวจินตนา เกาะกายสิทธิ์
ครู คศ.3

นางสาววารุณี สงวนวงษ์
ครู คศ.3

นายสายัณห์  ตันกูล
ครู คศ.3

นางทัศนีย์  ลอยป้อม
ครู คศ.3

นางสุปรานอม นุชแดง
ครู คศ.3

นางประภัสสร กิจวิจารณ์
ครู คศ.3

นายสุดใจ ศรีบุญเรือง
ครู ค.ศ.2

นางสาวชญานิษฐ์ จันทรวงศ์
ครู คศ.2

นางแดงต้อย  ดั่งหั่งซิ้น
ครู คศ.2

นางรินรดา  รอดวงษ์
ครู คศ.2

 

นางสาวสุวิมล  หงษ์วิไล
ครูช่วยสอน