สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นายชวลิต  ผ่องแผ้ว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางสาวจินตนา เกาะกายสิทธิ์
ครู คศ.3

นางสาววารุณี สงวนวงษ์
ครู คศ.3

นายสายัณห์  ตันกูล
ครู คศ.3

นางทัศนีย์  ลอยป้อม
ครู คศ.3

นางประภัสสร กิจวิจารณ์
ครู คศ.3

นางสุปรานอม นุชแดง
ครู คศ.3

นางแดงต้อย ดั่งหั่งซิ้น
ครู คศ.3

นายสุดใจ ศรีบุญเรือง
ครู ค.ศ.2

นางสาวชญานิษฐ์ จันทรวงศ์
ครู คศ.3

นายธีรภัทร แสงสมบุญ
ครู ค.ศ.2

นางสำเภา สรรพคุณยา
ครู ค.ศ.3

นางฐนิตา นกอยู่
ครู ค.ศ.3

นางรินรดา รอดวงษ์
ครู ค.ศ.2

นางสาวปองขวัญ บินขุนทด
ครู ค.ศ.1

นายนิกร กฤตยาวสุกุล
ครู ค.ศ.1


นางสาวเพทาย  โอชาวงษ์
ครู ค.ศ.2

นางสาวปาริชาติ ยอดแย้ม
ครูช่วยสอน

นางสาวสุวิมล  หงษ์วิไล
ครูช่วยสอน