สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นายชวลิต  ผ่องแผ้ว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางสุพร  ทองเกิด
ครู คศ.3

นางประภา  จารุวัตร
ครู คศ.3

นายสายัณห์  ตันกูล
ครู คศ.3

นางทัศนีย์  ลอยป้อม
ครู คศ.2

นางทรงจันทร์  สังอรดี
ครู คศ.3

นางมาลิณี  ปิสาวงษ์
ครู คศ.3

นางสาวจินตนา  เกาะกายสิทธิ์
ครู คศ.3

นางสาววารุณี  สงวนวงษ์
ครู คศ.3

นางสุปรานอม  นุชแดง
ครู คศ.3

นายวินัย  สาสะเดาะห์
ครู คศ.2

นายสุดใจ  ศรีบุญเรือง
ครู ค.ศ.2

นางสาวชญานิษฐ์  จันทรวงศ์
ครู คศ.2

นางแดงต้อย  ดั่งหั่งซิ้น
ครู คศ.2

นางรินรดา  รอดวงษ์
ครู คศ.2

นางประภัสสร  กิจวิจารณ์
ครู คศ.3

นางสาวสุวิมล  หงษ์วิไล
ครูช่วยสอน