สุขศึกษาและพลศึกษา

นางสืบ  แตงบุตร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นายกิจประชา  อู่พิทักษ์
ครู คศ.2
นายชัยยงค์  ผ่องแผ้ว
ครู คศ.2

ดร.สุมาลี ศรีสม
ครู คศ.4

นางชวนพิศ เกตุเพ็ชร
ครู คศ.3