สุขศึกษาและพลศึกษา

นางสืบ  แตงบุตร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นายกิจประชา  อู่พิทักษ์
ครู คศ.2
นายชัยยงค์  ผ่องแผ้ว
ครู คศ.2

ดร.สุมาลี ศรีสม
ครู คศ.4

นางชวนพิศ เกตุเพ็ชร
ครู คศ.3

นายพิทักษ์พล เทศพรม
ครู ค.ศ.3

นายสุริยา ณะคำ
ครู ค.ศ.3

นายโชติวัฒน์ วอนวงษ์
ครู ค.ศ.1
นางสาวชาลินี กิจชัยเจริญพร
ครู ค.ศ.1
นางสาวกาญจน์วรุณ พงษ์นุช
ครูช่วยสอน
นายปัญณวิทย์ ร้อยพุทธ
ครูช่วยสอน