สุขศึกษาและพลศึกษา

นางสืบ  แตงบุตร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายกิจประชา  อู่พิทักษ์
ครู คศ.2

นายชัยยงค์  ผ่องแผ้ว
ครู คศ.2

นายอุดม  นาคพงษ์
ครู คศ.3

นางขนิษฐา  จันทวโร
ครู คศ.3

นายจิ๋ว  กอนเสน
ครู คศ.2

นายวิรัตน์  บุญเย็น
ครู คศ.2

นางชวนพิศ  เกตุเพ็ชร
ครู คศ.3

นายมณฑล  พิกุลทอง
ครู คศ.2

ดร.สุมาลี  ศรีสม
ครู คศ.4