title 1 12 59pra

 

headstden60

   ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 3 เดิม เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 
นโยบาย/ระเบียบการ

  ประกาศโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง                

  เรื่อง  การรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 

 ♦ โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

   ดาวน์์โหลดใบสมัคร
 ♦ โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub)
   ดาวน์โหลดใบสมัคร
 ♦ โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program:MEP)
   ดาวน์โหลดใบสมัคร

   หมายเหตุ พิมพ์ใบสมัครแต่ละโครงการเป็นแผ่นเดียว หน้า-หลัง
   

เรื่อง  การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 

  โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
   ดาวน์โหลดใบสมัคร

  โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub)
   ดาวน์โหลดใบสมัคร

  โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program:MEP)
   ดาวน์โหลดใบสมัคร

   หมายเหตุ พิมพ์ใบสมัครแต่ละโครงการเป็นแผ่นเดียว หน้า-หลัง

 

   แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub)
   แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program:MEP)

  ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560  

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66
IMAGE วิทยาศาสตร์
* * * * * * * * * * * * * * * *
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีนักเรียนเข้าแข่งขันทั้งหมด 7 รายการ รายการ ระดับ รางวัล 1.การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 ได้เข้าร่วม... Read More...
IMAGE สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
* * * * * * * * * * * * * * * *
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัธนธรรม มีนักเรียนเข้าแข่งขันทั้งหมด 3 รายการ รายการ ระดับ รางวัล 1.เล่านิทานคุณธรรม นักเรียนที่เข้าแข่งขัน  นางสาววิลาสินี... Read More...
Mini English Program (MEP)
IMAGE กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
* * * * * * * * * * * * * * * *
โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษMini English Program (MEP) จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้  ประเทศในอาเซียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ  ณ... Read More...
IMAGE ค่ายภาษาอังกฤษ EMS Camp
* * * * * * * * * * * * * * * *
โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษMini English Program (MEP)  กำหนดจัดค่ายภาษาอังกฤษEMS Camp โดยบูรณาการสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ ... Read More...

Additional information

โรงเรียนปราจิณราษฎาอำรุง เลขที่ 880 ถนนปราจีนอนุสรณ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โทรศัพท์ 037-211070 , โทรสาร 037-211671 E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   webmaster E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.