uttaporn
นายอัฐพร เพียรกิจ 
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
sarunyu
นายศรัณยู  ศรีสมพร
ครูเชี่ยวชาญ

pongsrie
นางผ่องศรี  ดีจริง
ครูชำนาญการพิเศษ

samroeng
นายสำเริง  โชครุ่ง
ครูชำนาญการพิเศษ

sureerat
นางสุรีรัตน์ กล้าเผชิญโชค ครูชำนาญการพิเศษ


chongchit
นางจงจิตต์  พรรณาวร
ครูชำนาญการพิเศษ

waraporn
นางวราภรณ์  ชุ่มจิตต์
ครูชำนาญการพิเศษ

pongtip
นางผงทิพย์  ศรีสมพร
ครูชำนาญการพิเศษ

malee
นางมาลี ทรงเกตุกุล
ครูชำนาญการพิเศษ

orapin
นางอรพิน  สุขสวัสดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ

tanee b
นายธานี  บุบผาคร
ครูชำนาญการพิเศษ

somporn a
นายสมพร  อุดมยิ่ง
ครูชำนาญการพิเศษ

montree
นายมนตรี ยิ่งสุข
ครูชำนาญการพิเศษ

saranrom
นางสราญรมย์ ยิ่งสุข
ครูชำนาญการพิเศษ

thamonpat
นางสาวธมลพัชร์ โพธิ์ศรี
ครูชำนาญการพิเศษ

jarunya
นางจรัญญา  พรตภณาพร
ครูชำนาญการพิเศษ

natcha
นางณัชชา เจริญสมบัติ
ครูชำนาญการ

thareerat
นางธารีรัตน์ บุญครุฑ
ครูชำนาญการ

chutinun
นางสาวชุตินันท์ ใจซื่อ
ครูชำนาญการ

sirasart
นายศิระศาสตร์ มกรวานิชย์ ครูชำนาญการ

suchin
นางสาวสุจิน คุ้มครอง
ครูชำนาญการ

pitiphum
นายปิติภูมิ บัวตูม
ครูชำนาญการ

taweesak1
นายทวีศักดิ์ หยิมกระโทก
ครูชำนาญการ

kanokwan t
นางสาวกนกวรรณ ตรีเดชา
ครู

sasiwat
นายศศิวัฒน์ เดชะ 
ครู

Nuttaya
นางสาวนัฐยา ประมวลทรัพย์
ครู

chalida
นางสาวชาลิดา เจริญสุข
ครูผู้ช่วย

 noppamas
นางสาวนพมาศ ทองศิริ
ครูผู้ช่วย

rungaroon
นางรุ่งอรุณ เพียรกิจ
ครู

 

 

Additional information

โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง เลขที่ 880 ถนนปราจีนอนุสรณ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โทรศัพท์ 037-211070 , โทรสาร 037-211671 E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.