nipapun 
นางสาวนิภาพรรณ ปิ่นมั่น
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

sauvapa
นางเสาวภา เพชรคง
ครูชำนาญการ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

bussarin
นางบุษรินทร์ มีสัตย์
ครู
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

amporn t
นางอัมพร ถกลประจักษ์
ครูชำนาญการพิเศษ

wanpen t
นางสาววันเพ็ญ ทักษิณ
ครูชำนาญการพิเศษ

juree
นางจุรีย์ เทศศรี 
ครูชำนาญการพิเศษ

jaruayporn
นางจรวยพร แก้วเชื้อ 
ครูชำนาญการพิเศษ

sathaporn
นายสถาพร วัฒนธรรม
ครูชำนาญการ

thiranun
นางสาวถิรนันท์ ถกลประจักษ์ 
ครูชำนาญการ


yupadee
นางยุพดี ไทยสีหราช 
ครู

naratip
นางสาวนราทิพย์ เจนสัญญายุทธ 
ครู

warin
นางสาววารินทร์ โพธิ์พันธ์
ครู 
 

 

Additional information

โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง เลขที่ 880 ถนนปราจีนอนุสรณ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โทรศัพท์ 037-211070 , โทรสาร 037-211671 E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.