ฝ่ายสนับสนุนการสอน

chanchai
นางจันทร์ฉาย  รุ่งโรจน์
ครูชำนาญการ

sirima
นางศิริมา  หิรัญรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ

supaporn
นางสาวสุภาภรณ์ ศรีกสิกิจ
ครูชำนาญการพิเศษ

naowarat
นางสาวเนาวรัตน์  ฉิมประเสริฐ
ครูชำนาญการ

kanchana
นางกาญจนา  ผ่องแผ้ว
ครูชำนาญการพิเศษ

praweena
นางปวีณา  จิตตรง
ครูชำนาญการ

naparatนางสาวนภารัตน์  แนวโพน
ครูชำนาญการพิเศษ

wannaphatนางสาววรรณพัชร อริยสุนทร
ครู

phimkamon
นางสาวพิมพ์กมล คิงขุนทด
ครูผู้ช่วย

 เจ้าหน้าที่

nopparat
นางนพรัตน์ กิมิพันธ์ 
พัสดุ

phanitsara
นางสาวภาณิศรา จันทะโชติ
ทะเบียน

panumas
นางสาวภานุมาส เที่ยงตรง
ธุรการ

Aunchalee
นางสาวอัญชลี แสงรัตนาภรณ์ บริหารฯ

theeraporn
นางสาวธีราพร จูมานัส
การเงิน

nuttaput
นายณัฐภัทร ใจผูกพัน
โสตทัศนศึกษา

kanokwan lนางสาวกนกวรรณ เล็บครุธ ธุรการ

rattanaphornนางสาวรัตนาพร  พจนี
กิจการนักเรียน

thitima m
นางสาวฐิติมา เหมือนพิทักษ์ สารสนเทศ

orathai
นางสาวอรทัย ดิษฐวงษา 
การเงิน

namfhon
นางสาวน้ำฝน ประหยัด
ห้องสมุด

pavinee
นางสาวภาวินี ชลารักษ์
ห้องพยาบาล

rachaneewanนางสาวรัชนีวรรณ คำเกิด MEP

kitirat s
นางสาวกิติรัตน์ แสงเพชร
Lab Boy

chophakaนางสาวช่อผกา นิสกนิลกุล 
การเงิน

akkawat
นายอัคคะวรรธน์ หิรัญวัฒนสาร 
Copy Print


watcharinนางสาววัชรินทร์ พันธุ์เสถียร
ทะเบียน

nirundon
นายนิรันดร์ พานิช
ช่างไฟAdditional information

โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง เลขที่ 880 ถนนปราจีนอนุสรณ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โทรศัพท์ 037-211070 , โทรสาร 037-211671 E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.