kanchana

างกาญจนา  ผ่องแผ้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
 ปฎิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล/บริหารงบประมาณ
Vice director(Finance and Person)

 

Additional information

โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง เลขที่ 880 ถนนปราจีนอนุสรณ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โทรศัพท์ 037-211070 , โทรสาร 037-211671 E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.