montree

นายมนตรี ยิ่งสุข 
ครูชำนาญการพิเศษ

ปฎิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
Vice director(Student Affairs)

 

Additional information

โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง เลขที่ 880 ถนนปราจีนอนุสรณ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โทรศัพท์ 037-211070 , โทรสาร 037-211671 E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.