ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ช่วงเวลา
1.  รองอำมาตย์ตรี  ถม  วันประสาท ครูใหญ่ 23 พ.ค. 2465  -  31 พ.ค. 2468
2.  รองอำมาตย์ตรี  บุญสิง  บุญค้ำ ครูใหญ่ 1  มิ.ย. 2468  -  22 ก.ค. 2472
3.  รองอำมาตย์ตรี  ขาว  โกมลมิศร์ ครูใหญ่ 23 ก.ค. 2472  -  11 ก.ค.2478
4.  นายสนั่น  ศุขสมาน ครูใหญ่ 12 ก.ค. 2478  -  4  มี.ค. 2482
5.  นายชุบ  แก้วเสมา ครูใหญ่ 5  มี.ค. 2482  -  4  ก.ค. 2489
6.  นายเทพ  สมใจ ครูใหญ่ 5  ก.ค. 2489  -  7  พ.ค. 2492
7.  นายเขียว  มัณฑรมย์ ครูใหญ่ 8  พ.ค. 2492  -  6  พ.ค. 2496
8.  นายเทพ  เวชพงษ์ ครูใหญ่ 7  พ.ค. 2496  -  6  พ.ค. 2499
9.  นายทวี  แตงน้อย อาจารย์ใหญ่ 27 มิ.ย. 2499  -  30 ก.ย. 2508
10. นายสุชาติ  สุขากันยา อาจารย์ใหญ่ 1  ส.ค. 2508  -   30 ก.ย. 2511
11. นายสงบ  นันทกิจ อาจารย์ใหญ่ 1  ต.ค. 2511  -  15 พ.ค. 2514
12. นายพัลลภ  พัฒนโสภณ ผู้อำนวยการ 16 พ.ค. 2514  -  5  พ.ย. 2522
13. นายปจิต  สุริยกุล ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ 7  พ.ย. 2524  -  24 มิ.ย. 2526
14. นายดำรง  อโนภาส ผู้อำนวยการ 4  ก.ค. 2526  -  2  ก.ค. 2530
15. นายอำนวย  ทั่วทิพย์ ผู้อำนวยการ 11 ก.ค. 2530  -  16 ต.ค.2532
16. นายเจริญ  สุขเกษม ผู้อำนวยการ 17 ต.ค. 2532  -  22 ต.ค.2535
17. นายชุมพล  บัวคำศรี ผู้อำนวยการ 22 ต.ค. 2535  -  2  ธ.ค. 2536
18. นายประพันธ์  ไพลดำ ผู้อำนวยการ 2   ธ.ค. 2536  -  4  ก.ค. 2537
19. นายไล้  เดชอนันทวิทยา ผู้อำนวยการ 4  ก.ค. 2537  -  16 มี.ค. 2542
20. นายทองหล่อ  ซุ้ยวงค์ษา ผู้อำนวยการ 17 มี.ค. 2542  -  30 พ.ย. 2542
21. นายอุทัย  รัตนพงศ์ ผู้อำนวยการ 20 ม.ค. 2543  -  28 ต.ค. 2544
22. นายสุนันทวิทย์  พลอยขาว ผู้อำนวยการ 30 พ.ย. 2544  -  13 พ.ย. 2546
23. นายสมพงษ์  มะใบ ผู้อำนวยการ 14 พ.ย. 2546 - 30 ก.ย. 2554
24. นายมนตรี ชิณศรี ผู้อำนวยการ 14 พ.ย. 2555 - 30 ก.ย. 2556
25. นายธนิต บุญกิตติเจริญ ผู้อำนวยการ 10 ก.พ. 2557 - 30 ก.ย. 2558
26. นายธณัฏฐ์ยศ ถกลประจักษ์ ผู้อำนวยการ 6 พ.ย. 2558 - 30 กันยายน 2560

Additional information

โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง เลขที่ 880 ถนนปราจีนอนุสรณ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โทรศัพท์ 037-211070 , โทรสาร 037-211671 E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.