คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า

 

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นางกนกวรรณ  วิลาวัลย์ นายกสมาคมฯ
2. นายสมพงษ์ มะใบ อุปนายกสมาคมคนที่ 1
3. พ.อ.(พ)วีระธรรม คำสวัสดิ์ อุปนายกสมาคมคนที่ 2
4. นายทวีศักดิ์ มหาโชติ กรรมการ
5. นายเล็ก นิลผึ้ง กรรมการ
6. นายจินดา กิมกูล กรรมการ
7. นายวีรศักดิ์ ชินสร้อย กรรมการ
8. นางสาวนภาพร พีระตานนท์ กรรมการ
9. นางสาวละออ เหลาอ่อน กรรมการ
10. นายเสนีย์ สงวนจิตร กรรมการ
11. นายลำดวน ตุลาชม กรรมการ
12. นางสุนันท์ ศรีโสภา กรรมการ
13. นางวรินทร บุญอินทร์ กรรมการ
14. นายบริบูรณ์ เจนการกิจ กรรมการ
15. นายอุดม นาคพงษ์ กรรมการ
16. ดร.สุมาลี ศรีสม กรรมการ
17. นายนิวัติ อองละออ กรรมการ
18. นางสาวเบญจา วรรณโชติ กรรมการ
19. นางวนิดา ธรรมารมณ์ กรรมการ
20. นายศรัณยู ศรีสมพร กรรมการ
21. นายณรงค์ คงสุข กรรมการ/ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
22. นายชัยยงค์ ผ่องแผ้ว กรรมการ
23. นายนพดล วรมานะกุล กรรมการ
24. นายบุญศักดิ์ บุญยเกียรติวัฒนา กรรมการ
25. นายสมเกียรติ นวลสุวรรณ์ กรรมการ
26. น.อ.วีระชัย ส่งแสง กรรมการ
27. นายณรงค์ สุ่นปาน ประชาสัมพันธ์
28. นายนุกูล จันทวโร ปฏิคม
29. นางสาววันเพ็ญ ทักษิณ เหรัญญิก
30. นาวรรัตน์ ใจซื่อ เลขานุการ

กลับหน้าแรก

Additional information

โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง เลขที่ 880 ถนนปราจีนอนุสรณ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โทรศัพท์ 037-211070 , โทรสาร 037-211671 E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.