ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7

เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง

*************************************

      อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวง

ศึกษาธิการพ.ศ.2546 ประกอบกับกฎกระทรวง กำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์

วิธีการสรรหาการเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจาก

ตำแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2546 ข้อ 5  (6) ให้ผู้อำนวยการ

โรงเรียนเสนอรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาและได้รับเลือกตาม (1) ถึง (5) ต่อผู้อำนวยการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการและกรรมการ

      เพื่อให้การดำเนินงานของโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิด

ผลดีแก่ทางราชการ จึงแต่งตั้ง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง

อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ดังนีี้

1. นายสมพงษ์ มะใบ ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีธงชัย ก้อนสันทัด กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
3. นายณัฐวัฒน์ บุญชัยเกียรติ กรรมการผู้แทนครู
4. นายสมพร แสงเพชร กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
5. นายธีรยุทธ รุจิเมธาภาส กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
6. นายบรรเจิด พฤกษศรี กรรมการผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น
7. พระครูภาวนา กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา
8. พระครูประโชติ
กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา
9. รศ.มาลินี วงษ์สิทธิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวิฒิ
10. นายสาระ ขุนวิชัย กรรมการผู้ทรงคุณวิฒิ
11. นายบุญลือ ทองเกตุแก้ว กรรมการผู้ทรงคุณวิฒิ
12. นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ กรรมการผู้ทรงคุณวิฒิ
13. พลตรีพยนต์ พระศุกร์ กรรมการผู้ทรงคุณวิฒิ
14. นายวุฒิชัย ประเสริฐสุข กรรมการผู้ทรงคุณวิฒิ
15. นายธณัฏฐ์ยศ ถกลประจักษ์
กรรมการและเลขานุการ

 

กลับหน้าแรก

Additional information

โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง เลขที่ 880 ถนนปราจีนอนุสรณ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โทรศัพท์ 037-211070 , โทรสาร 037-211671 E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. webmaster E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.