นางสมหมาย  พรมศรียนันท์
ครูชำนาญการพิเศษ
นายทะเบียน

 กลับหน้าแรก er23

  ข่าว/ประชาสัมพันธ์ 
 ตารางสอนเสริมและเรียนซ้ำรายวิชานักเรียนภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปี 2560 new3
  ปฏิทินปฏิบัติงานทะเบียนวัดผล โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 
 ♦ รายชื่อนักเรียน ม.3 และ ม.6 ที่ไม่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2558 
 ♦ ดูผลการเรียนในระบบ Online  ♦ วิธีดูผลการเรียนระบบ Online 
 ♦ ตารางสอบวัดปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
มัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 5 มัธยมศึกษาปีที่ 6

kuma2

 แนวปฎิบัติของงานทะเบียนวัดผล
 ♦ เวลาติดต่องานทะเบียนวัดผล  ♦ การปฎิบัติในการขอหลักฐานการศึกษา
 ♦ การเข้าห้องสอบ   การทุจริตสอบ
 ♦ โทษกรณีนักเรียนส่อทุจริตหรือทุจริตในการสอบ   การจำหน่ายนักเรียน

 kuma4

 แบบฟอร์มเอกสาร 
  N1 สำหรับนักเรียน 
 ♦ แบบขออนุญาตเข้าสอบ  ♦ แบบคําร้องขอมีสิทธิ์สอบ
 ♦ แบบคำร้องขอสอบภายหลัง  ♦ แบบคำร้องขออนุญาตเข้าห้องสอบ

 ♦ แบบคําร้องขอลงทะเบียนเรียนซ้ำรายวิชา

 ♦ แบบคำร้องขอพักการเรียน
 ♦ แบบคำร้องขอลาออกจากโรงเรียน  ♦ ใบลานักเรียน
 ♦ แบบคำร้องและรายงานผลการสอบแก้ตัว (0,ร,มส,มผ)  ♦ แบบคําร้องขอเปลี่ยน แก้ไขชื่อ-สกุล หรือหลักฐานอื่นๆ
 ♦ แบบคําร้องขอใบรบ.1(ปพ.1) , TRANSCRIPT , ใบรับรองการเป็นนักเรียน, ผลการเรียนหรืออื่นๆ
  n2 สำหรับครู 
 ♦ กระดาษคำตอบปรนัย  ♦ กระดาษคำตอบอัตนัย
 ♦ แบบแจ้งรายชื่อนักเรียนไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียน  ♦ แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงกรรมการคุมสอบ
 ♦ แบบบันทึก

     kuma3

รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2559 (ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2559)

ฉบับชั่วคราว

ม.1/1 ม.2/1 ม.3/1 ม.4/1 ม.5/1 ม.6/1
ม.1/2 ม.2/2 ม.3/2 ม.4/2 ม.5/2 ม.6/2
ม.1/3 ม.2/3 ม.3/3 ม.4/3 ม.5/3 ม.6/3
ม.1/4 ม.2/4 ม.3/4 ม.4/4 ม.5/4 ม.6/4
ม.1/5 ม.2/5 ม.3/5 ม.4/5 ม.5/5 ม.6/5
ม.1/6 ม.2/6 ม.3/6 ม.4/6 ม.5/6 ม.6/6
ม.1/7 ม.2/7 ม.3/7 ม.4/7 ม.5/7 ม.6/7
ม.1/8 ม.2/8 ม.3/8 ม.4/8 ม.5/8 ม.6/8
ม.1/9 ม.2/9 ม.3/9 ม.4/9 ม.5/9 ม.6/9
ม.1/10 ม.2/10 ม.3/10 ม.4/10 ม.5/10 ม.6/10
ม.1/11 ม.2/11 ม.3/11 ม.4/11 ม.5/11 ม.6/11
ม.1/12 ม.2/12 ม.3/12 ม.4/12 ม.5/12 ม.6/12
      ม.4/13 ม.5/13 ม.6/13
      ม.4/14 ม.5/14 ม.6/14
      ม.4/15 ม.5/15 ม.6/15

  

1 1

 กลับหน้าแรก

Additional information

โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง เลขที่ 880 ถนนปราจีนอนุสรณ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โทรศัพท์ 037-211070 , โทรสาร 037-211671 E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.