pinkheaden2

กลับหน้าแรก

กลับหน้าแรก

headstden60

prap1

 ด่วนพิเศษสุด ๆ  
เปิดรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ Education Hub ใหม่

     ♦ การรับสมัคร

        ดาวน์โหลดใบสมัคร Education Hub ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

        ดาวน์โหลดใบสมัคร Education Hub ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

      หมายเหตุ พิมพ์ใบสมัครเป็นแผ่นเดียว หน้า-หลัง  

ประกาศผลการพิจารณาการรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ เข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4  ปีการศึกษา 2560 

ประกาศผลสอบห้องเรียนพิเศษ
ระกาศคะแนนสอบห้องเรียนพิเศษ 
 ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม (โควตา) เข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
นโยบาย/ระเบียบการ
  ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560  
  ประกาศกำหนดเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 

  ประกาศโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง              

     เรื่อง การรับนักเรียนย้ายเข้าเรียน ปีการศึกษา 2560  ดาวน์โหลดแบบคำร้องขอย้ายเข้าเรียน

     เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2560
    ดาวน์โหลดใบสมัครสอบ

    ดาวน์โหลดใบสมัครเข้าเรียนโครงการห้องเรียนสองภาษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560  

     เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2560
    ดาวน์โหลดใบสมัครสอบ

      ดาวน์โหลดใบสมัครเข้าเรียนโครงการห้องเรียนสองภาษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560     

   แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub)
   แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program:MEP)

กลับหน้าแรก

Additional information

โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง เลขที่ 880 ถนนปราจีนอนุสรณ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โทรศัพท์ 037-211070 , โทรสาร 037-211671 E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. webmaster E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.