ประวัติโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง

 

 

    โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง กำเนิดขึ้นครั้งแรงเป็นอาคารชั่วคราว หลังคามุงจากตั้งอยู่ใน

บริเวณวัดหลวงปรีชากูล  ด้านทิศตะวันออก เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๔๕๖ โดย

เริ่มเรียนชั้นประถมศึกษาก่อน   แล้วจึงขยายชั้นเรียนให้สูงขึ้นเรื่อย ๆ   มีนักเรียนชายหญิงรวมกัน

ครั้นเปิดเรียนชั้นมัธยมศึกษา     บางปีก็มีนักเรียนหญิงศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาบางปีก็ไม่มี

      ต่อมามีจำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้น ทางราชการจึงได้สร้างอาคารเรียนถาวรขึ้น เมื่อ

พ.ศ.๒๔๖๐  เข้าใจว่าใช้งบประมาณแผ่นดิน เป็นอาคารไม้ชั้นเดียวใต้ถุนสูง หลังคามุงกระเบื้อง

มี ๖ ห้องเรียน มีห้องประชุมจุนักเรียนได้ประมาณ ๒๐๐ คน มีห้องครูใหญ่ ๑ ห้อง เปิดเรียนถึง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ซึ่งนับว่าเป็นชั้นเรียนสูงสุด เมื่อวันที่ ๑๑  กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๗๒ ต่อ

จากนั้นนักเรียนก็เพิ่มมากขึ้นทุกปี

     ในปี พ.ศ.๒๔๗๘ กระทรวงกลาโหมก็ได้ยกที่ดินและอาคารโรงอาหารหลายหลังให้

กระทรวงศึกษาธิการจึงได้รื้ออาคารเหล่านั้นมาสร้างขึ้นใหม่ มีใต้ถุนสูงขนาด ๖ ห้องเรียน ต่อมา

ได้ดัดแปลงใต้ถุนเป็นที่เรียนได้อีก และได้ย้ายนักเรียนมัธยมศึกษามาเรียนที่อาคารหลังใหม่นี้

ส่วนโรงเรียนที่ตั้งอยู่บริเวณวัดหลวงปรีชากูลนั้นก็ยังใช้เป็นที่เรียนชั้นประถมศึกษาต่อไป ซึ่ง

ต่อมาภายหลังได้ตั้งเป็นโรงเรียนปราจีนกัลยาณี

    อาคารหลังนี้สร้างด้วยวัสดุอุปกรณ์ของเก่าจึงไม่มั่นคงถาวร กอร์ป ทั้งจำนวนนักเรียน

มากขึ้นทางราชการจึงได้สร้างอาคารเรียนใหม่ด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน เป็นอาคารไม้ ๒ ชั้น

มี ๑๖ ห้องเรียน ณ สถานที่ตั้งปัจจุบัน เมื่อ พ.ศ.๒๔๘๔ ในบริเวณพื้นที่ดินครั้งแรกประมาณ

๓๓ ไร่ ๑ งาน ๙๔ ตารางวา ในปี พ.ศ.๒๕๓๔ ได้รื้ออาคารหลังนี้เพราะได้สร้างมา ๕๐ ปี 

ต่อมาได้สร้างอาคารอนุรักษ์ขึ้นแทนปี พ.ศ.๒๕๓๔ ได้รับที่ดินเพิ่มจากราชพัสดุบริเวณสถานี

อนามัยของเทศบาลเมืองปราจีนบุรีเดิม จำนวน ๒ ไร่ ๑ งาน ๘๔ ตารางวา

 

........ที่ตั้ง เลขที่ ๘๘๐ ถนนปราจีนอนุสรณ์ 

ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง

จังหวัดปราจีนบุรี

โทร. ๐๓๗-๒๑๑๐๗๐ , โทรสาร  ๐๓๗-๒๑๑๖๗๑

เว็บไซต์ http://www.pra.ac.th  อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 วันก่อตั้งโรงเรียน ๑ พฤศจิกายน ๒๔๕๖ 

 วันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียน ๑ พฤศจิกายน ของทุกปี

กลับหน้าแรก

Additional information

โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง เลขที่ 880 ถนนปราจีนอนุสรณ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โทรศัพท์ 037-211070 , โทรสาร 037-211671 E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.