นางสาวธมลพัชร์ โพธิ์ศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างาน
 
 

  kitty 23

 
1074219 ข่าว/ประชาสัมพันธ์ 1074219
16802772 m1  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 new3
16802772 m1  ระบบประกันคุณภาพภายใน 2558 
16802772 m1  รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 
16802772 m1  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ปีการศึกษา 2558 
16802772 m1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557
16802772 m1  งานพัฒนาระบบประกัน 57
16802772 m1  เครื่องมือติดตามตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษา
16802772 m1  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพและ
ประเมินคุณภาพ ภายในสถานศึกษา
16802772 m1  ประกาศ การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558
16802772 m1  กรอบการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
16802772 m1  แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ื 3 และ 6
16802772 m1  การติดตามตรวจสอบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 8 องค์ประกอบ
16802772 m1  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ปีการศึกษา 2557
16802772 m1  ประกาศ การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถาน  ศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อ
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557
  <----------- คลิกที่รูป ----------->

 

1074219 แบบฟอร์มเอกสาร 1074219
16802772 m1  คำแนะนำในการจัดทำรายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล

16802772 m1

 รายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล iconword
16802772 m1  รายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล  pdf logo

 

kitty34

 กลับหน้าแรก

Additional information

โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง เลขที่ 880 ถนนปราจีนอนุสรณ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โทรศัพท์ 037-211070 , โทรสาร 037-211671 E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.