กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา

Loading

กิจกรรมมอบรางวัลสัปดาห์คณิตศาสตร์

Loading

กิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา

Loading

พิธีเสกน้ําพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์

Loading

กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา

Loading

กิจกรรมมอบรางวัลสัปดาห์คณิตศาสตร์

Loading

กิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา

Loading

พิธีเสกน้ําพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์

Loading

ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการครูชาวต่างประเทศโครงการห้องเรียนพิเศษ MEP

ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบร…

Loading

ประกาศ ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาครูชาวต่างประเทศโครงการห้องเรียนพิเศษ IP ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

Loading

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (โดม) ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ!   ประกวดราคาจ้าง…

Loading

ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการ (TOR) งานจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ขอบเขตของงานหรือรายละเอี…

Loading

🧾ตรวจสอบสถานะการชำระค่าบำรุงการศึกษาของนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
📒รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปี 2566
📒ลงนามถวายพระพรออนไลน์

❇️กำหนดการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2567 ระดับชั้น ม.1 และ ม.4
⭕ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สิทธิ์ย้ายสถานศึกษามาเรียนโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง ปีการศึกษา 2567
⭕ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าเรียน ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2567
✅ประกาศ เรื่องการรับย้ายนักเรียนเข้าเรียน ปีการศึกษา 2567
📸รูปภาพกิจกรรม P.R.A. Open House 2023
📸รวมรูปภาพกิจกรรม ปี 2566
📒รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปี 2565
📒รูปภาพพิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 29 กันยายน 2565
📒หนังสือรับรองประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา

Dow CST Award 2023 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง - Electric Greenery

📢บทเพลงประกวดโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย🎷

เก่ง ดี รักศักดิ์ศรี มีภาวะผู้นำ

ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ และมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีความคิดสร้างสรรค์ รู้เท่าทันเทคโนโลยีใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าและรักษาสิ่งแวดล้อม พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีภาวะผู้นำและรักษ์ความเป็นไทย พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่น เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ปราจีนบุรี นครนายก

เปิดสอนตั้งแต่ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6

หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ

1. ห้องเรียนพิเศษ โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสต์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE)
2. ห้องเรียนพิเศษ โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เน้นภาษาอังกฤษ Mini English Program (MEP)
3. ห้องเรียนพิเศษ โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค International Program (IP)
4. ห้องเรียนพิเศษ โครงการห้องเรียนพิเศษ เพชร ป.ร.อ.

ข้อมูลและสถิติ

229
บุคลากร

1,530
ม.ต้น

1,680
ม.ปลาย

3,210
​รวม ม.ต้น​ ม.ปลาย

https://sites.google.com/pracharath.ac.th/prachinratsadornaumroong/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81
เราจะร่วมกันสร้างโรงเรียนดีมีมาตรฐาน​เพื่อลูกหลานชาวปราจีนบุรี​ ภายใต้นโยบาย​ "ดี เก่ง กล้า ร่าเริง แข็งแรง"
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายอภิเชษฐ์ ชมภู

โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงมุ่งเน้นจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการเทคโนโลยี เพื่อสร้างทักษะพื้นฐาน ตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี
หัวหน้ากลุ่มสาระเทคโนโลยี

นางมณีพรรณ​ คำแก้ว​

โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงเป็นแหล่งการศึกษาเรียนรู้และรากฐานสู่นวัตกรรม
Admin เว็บโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง

นายสุวิศิษฐ์ ก้านจักร

เราจะมุ่งพัฒนาการเรียนการสอนให้มีมาตรฐาน​ยิ่งๆขึ้นเพื่อนักเรียนของเรา
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

นายทวีศักดิ์​ หยิมกระโทก

มุ่งปลูกฝังคุณธรรม​ จริยธรรม​เพื่อเป็นทรัพยากรของประเทศชาติต่อไป
หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นายมนตรี​ ยิ่งสุข

พัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ต่าง ๆ ให้มีความแข็งแรง คงทน ปลอดภัย ร่มรื่น น่าอยู่ มีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ เหมาะสม และเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

นายศรายุทธ อุดมวิทยานุกูล

นำนโยบาย แนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ผู้เรียน เอกลักษณ์ สถานศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการปฏิบัติการประจำปี ที่ทันสมัยและปฏิบัติได้
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

นางสาวเพทาย โอชาวงษ์

ส่งเสริม และพัฒนาบุคคลากรให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน และเป็นแบบอย่างที่ดี
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการบริหารงานบุคคล

นางรุ่งนภา แซ่ส้อ

Loading

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง