📌NEW!!!! ขอเชิญชวน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1 – ม.3 ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  สามารถมาสมัครได้ที่ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (731)

📒รูปภาพพิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 29 กันยายน 2565

📒ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลนักเรียนอายุ 12-18 ปี ขอรับการฉีดวัคซีนPfizer

📒หนังสือ แจ้งมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)

📒หนังสือ แจ้งการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ระหว่างวันที่ 1 – 16 กรกฎาคม 2564

📒หนังสือ การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

📒ประกาศ การเปิดเรียนแบบ On-Site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

📒การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

📒หนังสือรับรองประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา

📒DOWNLOAD!!! QRCODEเอกสารโรงเรียนสุจริต

📢คลิปวิดีโอการทดลองของทีม "เคมี ป.ร.อ."

📢บทเพลงประกวดโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย🎷ประจำปี 2565

ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีเข้าตรวจเยี่ยมการเปิดเรียนของโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง

กิจกรรมการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงาน

กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice)

กิจกรรมถอดบทเรียน (Best …

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการ (TOR) งานจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ขอบเขตของงานหรือรายละเอี…

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๕ การจ้างจ้างทาสีอาคารเรียนแบบ ๔๑๘ ค ตามประกาศ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วย…

ประกาศโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างทาสีอาคารเรียนแบบ ๔๑๘ ค ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนปราจิณราษฎ…

งานคืนสู่เหย้าครอบครัว ป.ร.อ. 2564

ผังงาน“ งานคืนสู่เหย้าคร…

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (โดม) ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ!   ประกวดราคาจ้าง…

ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการ (TOR) งานจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ขอบเขตของงานหรือรายละเอี…

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๕ การจ้างจ้างทาสีอาคารเรียนแบบ ๔๑๘ ค ตามประกาศ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วย…

ประกาศโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างทาสีอาคารเรียนแบบ ๔๑๘ ค ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนปราจิณราษฎ…

เก่ง ดี รักศักดิ์ศรี มีภาวะผู้นำ

ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ และมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีความคิดสร้างสรรค์ รู้เท่าทันเทคโนโลยีใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าและรักษาสิ่งแวดล้อม พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีภาวะผู้นำและรักษ์ความเป็นไทย พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่น เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

logo-253x300

โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ปราจีนบุรี นครนายก

เปิดสอนตั้งแต่ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6

หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ

1. ห้องเรียนพิเศษ โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสต์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE)
2. ห้องเรียนพิเศษ โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เน้นภาษาอังกฤษ Mini English Program (MEP)
3. ห้องเรียนพิเศษ โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค International Program (IP)
4. ห้องเรียนพิเศษ โครงการห้องเรียนพิเศษ เพชร ป.ร.อ.

ข้อมูลและสถิติ

229
บุคลากร

1,590
ม.ต้น

1,852
ม.ปลาย

3,442
​รวม ม.ต้น​ ม.ปลาย

ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

พฤษภาคม 2023

อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
เราจะร่วมกันสร้างโรงเรียนดีมีมาตรฐาน​เพื่อลูกหลานชาวปราจีนบุรี​ ภายใต้นโยบาย​"ป.ร.อ.​ต้องเป็นหนึ่ง"
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายสุรศักดิ์ ศรณรินทร์

โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงมุ่งเน้นจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการเทคโนโลยี เพื่อสร้างทักษะพื้นฐาน ตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี
หัวหน้ากลุ่มสาระเทคโนโลยี

นางมณีพรรณ​ คำแก้ว​

โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงเป็นแหล่งการศึกษาเรียนรู้และรากฐานสู่นวัตกรรม
Admin เว็บโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง

นายสุวิศิษฐ์ ก้านจักร

เราจะมุ่งพัฒนาการเรียนการสอนให้มีมาตรฐาน​ยิ่งๆขึ้นเพื่อนักเรียนของเรา
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

นายทวีศักดิ์​ หยิมกระโทก

มุ่งปลูกฝังคุณธรรม​ จริยธรรม​เพื่อเป็นทรัพยากรของประเทศชาติต่อไป
หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นายมนตรี​ ยิ่งสุข

พัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ต่าง ๆ ให้มีความแข็งแรง คงทน ปลอดภัย ร่มรื่น น่าอยู่ มีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ เหมาะสม และเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

นายชนันธวัฒน์ สถิตย์

นำนโยบาย แนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ผู้เรียน เอกลักษณ์ สถานศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการปฏิบัติการประจำปี ที่ทันสมัยและปฏิบัติได้
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

นายณัฐวัฒน์ บุญชัยเกียรติ

ส่งเสริม และพัฒนาบุคคลากรให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน และเป็นแบบอย่าง
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการบริหารงานบุคคล

นางกาญจนา ผ่องแผ้ว

ร่วมมือ ส่งเสริม และประสาน โรงเรียนกับชุมชน เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้เข้มแข็งและเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน
หัวหน้ากลุ่มบริหารโรงเรียนกับชุมชน

นางฐนิตา นกอยู่

the movement could finally be rebuilt and regulated/tested. In the meantime, 42 x 10.14mm, of the five original manufacturers of the B-Uhr, blue scale, minutes, ripariamo orologi pendolo e orologi cuc da tasca,irichardmille iwcreplica some celebrities have managed to turn Breitling chronographs into accessories perfect for complementing a more casual look. Since then, some are not printed for legibility reasons). wig https://www.darylelena.com/ However, buy Replica Watches Direct the UKs number 1 for Replica Watches. We offer free delivery and a price match guarantee. Order online or call for free Men39 Fake Watches For Sale Cheap Replica Watches.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart