Home / คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

นายอนุชาติ จงรัก

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นายณัฐวัฒน์ บุญชัยเกียรติ 

ครูชำนาญการพิเศษ

นายสุชาติ ชุ่มจิตต์

ครูชำนาญการพิเศษ

นางดาริน มีสรลักษณ์

ครูชำนาญการพิเศษ

นางอำพร ดีช่วย

ครูชำนาญการพิเศษ

นายศุภชัย ว่องนุกูลสวัสดิ์

ครูชำนาญการพิเศษ

นางรุ่งทิพย์ เทศพรม

ครูชำนาญการพิเศษ

น.ส.รัตนา เกิดคง

ครูชำนาญการพิเศษ

น.ส.รุจิภาส หรัญไชยกร

ครูชำนาญการพิเศษ

น.ส.ยุดารัตน์ เพ็ชร์รุ่ง 

ครูชำนาญการพิเศษ

นางวราภรณ์ บัวตูม

ครูชำนาญการพิเศษ

นางเจียมจิตร ว่องนุกูลสวัสดิ์

ครูชำนาญการ

น.ส.ศิวพร สุทธิศันสนีย์ 

ครูชำนาญการพิเศษ

น.ส.อิสรีย์ ผาสุข

ครูชำนาญการพิเศษ

นางนริศรา เชยบุบผา

ครูชำนาญการพิเศษ

น.ส.แก้วตา พึ่งตนเอง

ครูชำนาญการ

นายไกรประสิทธิ์ พันสอาด

ครูชำนาญการ

นายเอกณัฏฐ์ โสภี

ครูชำนาญการ

นายสิทธิราช ปาวงศ์ 

ครูชำนาญการ

น.ส.สุรีพร ยิ่งสุข

ครูชำนาญการ

นางสาวชนากานต์ ศรีกุลคร

ครู

นายวิรุฬห์ สมจิตต์

ครูผู้ช่วย

นายสุมนตรี ทุมมี

ครูผู้ช่วย

น.ส.พิมพ์ลดา ไพศาลวัสยศ

ครูผู้ช่วย

น.ส.นิศารัตน์ ทนงค์รบ

ครูผู้ช่วย

นายอนุวัฒน์ ศิริวาลย์

ครู (พนักงานราชการ)

น.ส.อรทัย ดิษฐวงษา

ครูอัตราจ้าง

น.ส.วราลักษณ์ สิทธิพล

ครูอัตราจ้าง

น.ส.ชุติกานต์ ทรัพย์สมบูรณ์

ครูอัตราจ้าง

Top