Home / คำสั่งโรงเรียน

คำสั่งโรงเรียน

เลขที่คำสั่ง 78/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

เลขที่คำสั่ง 259/2561 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อนำนักเรียนไปทัศนศึกษา

เลขที่คำสั่ง 257/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า"ประจำปีการ 2561

เลขที่คำสั่ง 254/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการประมูลของใช้พื้นที่โรงเรียน เพื่อจำหน่ายสินค้าชั่วคราววันประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561

เลขที่คำสั่ง 253/2561 แต่งตั้งผู้ตรวจเวร และครูเวรประจำวัน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

เลขที่คำสั่ง 247/2561 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

เลขที่คำสั่ง 248/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันลอยกระทง ประจำปี 2561

เลขที่คำสั่ง 228/2561 การแต่งตั้งหัวหน้า เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และหัวหน้าหน่วยพัสดุ

เลขที่คำสั่ง 242/2561 แต่งตั้งครูที่ปรึกษานักเรียนและผู้ช่วยครูที่ปรึกษานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 เพิ่มเติมฉบับที่ 2

เลขที่คำสั่ง 241/2561 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เอนำนักเรียนไปทัศนศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

เลขที่คำสั่ง 240/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการฝึกซ้อมนักเรียนและจัดพิธีมอบทุน ประจำปี 2561

เลขที่คำสั่ง 234/2561 แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

เลขที่คำสั่ง 233/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชการที่ 9

เลขที่คำสั่ง 232/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเพิ่มเงินพิเศษสำหรับครูชาวต่างประเทศ

เลขที่คำสั่ง 229/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมวางพวงมาลา "วันปิยมหาราช"

เลขที่คำสั่ง 220/2561 แต่งตั้งบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ปฏิบัติหน้าที่การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561

เลขที่คำสั่ง 214/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัย

เลขที่คำสั่ง 211/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมการทำบุญและพิธีแสดงมุทิตาคารวะเชิดชูครูอำลาสถาบันของผู้เกษียณอายุราชการ

เลขที่คำสั่ง 207/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

เลขที่คำสั่ง 209/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

เลขที่คำสั่ง 206/2561 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาแะจัดทำหักสูตรของสถานศึกษา โรงเรียนปราจิณราษฏรอำรุง

เลขที่คำสั่ง 205/2561 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำตารางเรียนตารางสอน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

เลขที่คำสั่ง 204/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดพิธีทำบุญเปิดอาคารหลังใหม่

เลขที่คำสั่ง 202/2561 แก้ไขเพิ่มเติมแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกิจการนักเรียนระดับชั้น และระเบียบวินันนักเรียน

เลขที่คำสั่ง 201/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

เลขที่คำสั่ง 198/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลกรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่(ว21/2560)

เลขที่คำสั่ง 197/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดอยรมเครือข่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2561

เลขที่คำสั่ง 196/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน Classroom Meeting ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561

เลขที่คำสั่ง 195/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดนิทรรศการแสดงผลงานการจัดการเรียนการสอน ป.ร.อ. วิชาการ 2561

เลขที่คำสั่ง 194/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการนำนักเรียนทัศนศึกษางานมหากรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร

เลขที่คำสั่ง 193/2561 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ในระบบ KTB Corperate Online

เลขที่คำสั่ง 192/2561 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม ช่วยเหลือและประเมินผลการปฏิบัติงานของครู ตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

เลขที่คำสั่ง 191/2561 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม ช่วยเหลือและประเมินผลการปฏิบัติงานของครู ตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

เลขที่คำสั่ง 190/2561 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม ช่วยเหลือและประเมินผลการปฏิบัติงานของครู ตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

เลขที่คำสั่ง 189/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ พัฒนาครูและบุคลากรโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนสู่การมีงานทำ

เลขที่คำสั่ง 188/2561 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ควบคุมดูแลนักเรียนไปทัศนศึกษาและศึกษาแหล่งเรียนรู้ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานและผู้มีสิทธิถือรหัสผู้ใช้งาน USER NAME และรหัสผ่าน PASSSWORD และอุปกรณ์นำส่ง TOKEN KEY ในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS

เลขที่คำสั่ง 187/2561 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ควบคุมดูแลนักเรียนไปทัศนศึกษาและศึกษาแหล่งเรียนรู้ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

เลขที่คำสั่ง 186/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา

เลขที่คำสั่ง 185/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมโครงการค่ายคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

เลขที่คำสั่ง 181/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา

เลขที่คำสั่ง 179/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม "ป.ป.ช. สพฐ. น้อย และ ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน ปีการศึกษา 2561

เลขที่คำสั่ง 178/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมค่ายเยาวชน "คนดีของแผ่นดิน"(เยาวชนไทยหัวใจ STRONG)ปีการศึกษา 2561

เลขที่คำสั่ง 177/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ปีการศึกษา 2561

เลขที่คำสั่ง 176/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการ "รวมใจรักษ์ ป.ร.อ. "เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

เลขที่คำสั่ง 175/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2561

เลขที่คำสั่ง 174/2561 การฝึกซ้อมลูกเสือ - เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่และผู้บังคับบัญชา ไปร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร์เทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

เลขที่คำสั่ง 172/2561การรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

เลขที่คำสั่ง 170/2561 อนุญาตให้ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนชาวต่างประเทศลาออก

เลขที่คำสั่ง 169/2561 การจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

เลขที่คำสั่ง 168/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริจ"(โรงเรียนสุจริจ)

เลขที่คำสั่ง 167/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ของนักเรียนในโครงการ IP โปรแกรมพหุภาษา(MP)ปีการศึกษา 2561

เลขที่คำสั่ง 166/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลกลางภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

เลขที่คำสั่ง 165/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีงบประมาณ 2561

เลขที่คำสั่ง 164/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำหรับนักเรียน(ป.ป.ช.สพฐ.น้อย) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตชุมชน(ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน)

เลขที่คำสั่ง 163/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561(คณิตศาสตร์)

เลขที่คำสั่ง 162/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561(สังคมศึกษา)

เลขที่คำสั่ง 161/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561(ภาษาต่างประเทศ)

เลขที่คำสั่ง 160/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561(ภาษาไทย)

เลขที่คำสั่ง 159/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561(วิทยาศาสตร์)

เลขที่คำสั่ง 158/2561 แต่งตั้งครูพี่เลี้ยงดูแลนักเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

เลขที่คำสั่ง 157/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ โรงเรียนในโครงการ EP/MEP โซนC ภาคกลางและภาคตะวันออก ปีการศึกษา 2561

เลขที่คำสั่ง 156/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมหล่อต้นเทียนจำนำพรรษา กิจกรรมตกแต่งต้นเทียนจำนำพรรษาและกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2561

เลขที่คำสั่ง 155/2561 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นำนักเรียนไปทัศนศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

เลขที่คำสั่ง 153/2561 การจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

เลขที่คำสั่ง 152/2561 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ดูแลอาคารสถานที่

เลขที่คำสั่ง 151/2561 แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาและวิทยากรลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2561

เลขที่คำสั่ง 150/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

เลขที่คำสั่ง 148/2561 แต่งตั้งครูที่ปนึกษานักเรียนและผู้ช่วยครูที่ปรึกษานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 เพิ่มเติมแบับที่ 1

เลขที่คำสั่ง 145/2561 เรื่องการฝึกและนำลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ไปร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามในคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเลือแห่งชาติ ประจำปี 2561

เลขที่คำสั่ง 141/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการ "จุดประกายนักเขียน"

เลขที่คำสั่ง 140/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่ายปรับพื้นฐานความรู้นักเรียนโครงการสองภาษา (BP) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

เลขที่คำสั่ง 139/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่ายปรับพื้นฐานความรู้นักเรียนโครงการ Mini English Program (MEP) สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

เลขที่คำสั่ง 138/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน กิจกรรม " ค่ายเยาวชนวัยใส ใส่ใจคุณธรรม" ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561

เลขที่คำสั่ง 136/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน กิจกรรม " ค่ายธรรมะสู่ดวงใจ" ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2561

เลขที่คำสั่ง 134/2561 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

เลขที่คำสั่ง 128/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

เลขที่คำสั่ง 259/2561 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อนำนักเรียนไปทัศนศึกษา

เลขที่คำสั่ง 257/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า"ประจำปีการ 2561

เลขที่คำสั่ง 254/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการประมูลของใช้พื้นที่โรงเรียน เพื่อจำหน่ายสินค้าชั่วคราววันประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561

เลขที่คำสั่ง 253/2561 แต่งตั้งผู้ตรวจเวร และครูเวรประจำวัน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

เลขที่คำสั่ง 247/2561 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

เลขที่คำสั่ง 248/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันลอยกระทง ประจำปี 2561

เลขที่คำสั่ง 228/2561 การแต่งตั้งหัวหน้า เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และหัวหน้าหน่วยพัสดุ

เลขที่คำสั่ง 242/2561 แต่งตั้งครูที่ปรึกษานักเรียนและผู้ช่วยครูที่ปรึกษานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 เพิ่มเติมฉบับที่ 2

เลขที่คำสั่ง 241/2561 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เอนำนักเรียนไปทัศนศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

เลขที่คำสั่ง 240/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการฝึกซ้อมนักเรียนและจัดพิธีมอบทุน ประจำปี 2561

เลขที่คำสั่ง 234/2561 แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

เลขที่คำสั่ง 233/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชการที่ 9

เลขที่คำสั่ง 232/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเพิ่มเงินพิเศษสำหรับครูชาวต่างประเทศ

เลขที่คำสั่ง 229/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมวางพวงมาลา "วันปิยมหาราช"

เลขที่คำสั่ง 220/2561 แต่งตั้งบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ปฏิบัติหน้าที่การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561

เลขที่คำสั่ง 214/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัย

เลขที่คำสั่ง 211/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมการทำบุญและพิธีแสดงมุทิตาคารวะเชิดชูครูอำลาสถาบันของผู้เกษียณอายุราชการ

เลขที่คำสั่ง 207/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

เลขที่คำสั่ง 209/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

เลขที่คำสั่ง 206/2561 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาแะจัดทำหักสูตรของสถานศึกษา โรงเรียนปราจิณราษฏรอำรุง

เลขที่คำสั่ง 205/2561 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำตารางเรียนตารางสอน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

เลขที่คำสั่ง 204/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดพิธีทำบุญเปิดอาคารหลังใหม่

เลขที่คำสั่ง 202/2561 แก้ไขเพิ่มเติมแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกิจการนักเรียนระดับชั้น และระเบียบวินันนักเรียน

เลขที่คำสั่ง 201/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

เลขที่คำสั่ง 198/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลกรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่(ว21/2560)

เลขที่คำสั่ง 197/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดอยรมเครือข่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2561

เลขที่คำสั่ง 196/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน Classroom Meeting ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561

เลขที่คำสั่ง 195/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดนิทรรศการแสดงผลงานการจัดการเรียนการสอน ป.ร.อ. วิชาการ 2561

เลขที่คำสั่ง 194/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการนำนักเรียนทัศนศึกษางานมหากรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร

เลขที่คำสั่ง 193/2561 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ในระบบ KTB Corperate Online

เลขที่คำสั่ง 192/2561 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม ช่วยเหลือและประเมินผลการปฏิบัติงานของครู ตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

เลขที่คำสั่ง 191/2561 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม ช่วยเหลือและประเมินผลการปฏิบัติงานของครู ตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

เลขที่คำสั่ง 190/2561 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม ช่วยเหลือและประเมินผลการปฏิบัติงานของครู ตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

เลขที่คำสั่ง 189/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ พัฒนาครูและบุคลากรโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนสู่การมีงานทำ

เลขที่คำสั่ง 188/2561 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ควบคุมดูแลนักเรียนไปทัศนศึกษาและศึกษาแหล่งเรียนรู้ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานและผู้มีสิทธิถือรหัสผู้ใช้งาน USER NAME และรหัสผ่าน PASSSWORD และอุปกรณ์นำส่ง TOKEN KEY ในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS

เลขที่คำสั่ง 187/2561 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ควบคุมดูแลนักเรียนไปทัศนศึกษาและศึกษาแหล่งเรียนรู้ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

เลขที่คำสั่ง 186/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา

เลขที่คำสั่ง 185/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมโครงการค่ายคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

เลขที่คำสั่ง 181/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา

เลขที่คำสั่ง 179/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม "ป.ป.ช. สพฐ. น้อย และ ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน ปีการศึกษา 2561

เลขที่คำสั่ง 178/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมค่ายเยาวชน "คนดีของแผ่นดิน"(เยาวชนไทยหัวใจ STRONG)ปีการศึกษา 2561

เลขที่คำสั่ง 177/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ปีการศึกษา 2561

เลขที่คำสั่ง 176/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการ "รวมใจรักษ์ ป.ร.อ. "เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

เลขที่คำสั่ง 175/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2561

เลขที่คำสั่ง 174/2561 การฝึกซ้อมลูกเสือ - เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่และผู้บังคับบัญชา ไปร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร์เทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

เลขที่คำสั่ง 172/2561การรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

เลขที่คำสั่ง 170/2561 อนุญาตให้ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนชาวต่างประเทศลาออก

เลขที่คำสั่ง 169/2561 การจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

เลขที่คำสั่ง 168/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริจ"(โรงเรียนสุจริจ)

เลขที่คำสั่ง 167/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ของนักเรียนในโครงการ IP โปรแกรมพหุภาษา(MP)ปีการศึกษา 2561

เลขที่คำสั่ง 166/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลกลางภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

เลขที่คำสั่ง 165/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีงบประมาณ 2561

เลขที่คำสั่ง 164/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำหรับนักเรียน(ป.ป.ช.สพฐ.น้อย) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตชุมชน(ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน)

เลขที่คำสั่ง 163/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561(คณิตศาสตร์)

เลขที่คำสั่ง 162/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561(สังคมศึกษา)

เลขที่คำสั่ง 161/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561(ภาษาต่างประเทศ)

เลขที่คำสั่ง 160/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561(ภาษาไทย)

เลขที่คำสั่ง 159/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561(วิทยาศาสตร์)

เลขที่คำสั่ง 158/2561 แต่งตั้งครูพี่เลี้ยงดูแลนักเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

เลขที่คำสั่ง 157/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ โรงเรียนในโครงการ EP/MEP โซนC ภาคกลางและภาคตะวันออก ปีการศึกษา 2561

เลขที่คำสั่ง 156/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมหล่อต้นเทียนจำนำพรรษา กิจกรรมตกแต่งต้นเทียนจำนำพรรษาและกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2561

เลขที่คำสั่ง 155/2561 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นำนักเรียนไปทัศนศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

เลขที่คำสั่ง 153/2561 การจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

เลขที่คำสั่ง 152/2561 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ดูแลอาคารสถานที่

เลขที่คำสั่ง 151/2561 แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาและวิทยากรลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2561

เลขที่คำสั่ง 150/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

เลขที่คำสั่ง 148/2561 แต่งตั้งครูที่ปนึกษานักเรียนและผู้ช่วยครูที่ปรึกษานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 เพิ่มเติมแบับที่ 1

เลขที่คำสั่ง 145/2561 เรื่องการฝึกและนำลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ไปร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามในคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเลือแห่งชาติ ประจำปี 2561

เลขที่คำสั่ง 141/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการ "จุดประกายนักเขียน"

เลขที่คำสั่ง 140/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่ายปรับพื้นฐานความรู้นักเรียนโครงการสองภาษา (BP) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

เลขที่คำสั่ง 139/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่ายปรับพื้นฐานความรู้นักเรียนโครงการ Mini English Program (MEP) สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

เลขที่คำสั่ง 138/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน กิจกรรม " ค่ายเยาวชนวัยใส ใส่ใจคุณธรรม" ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561

เลขที่คำสั่ง 136/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน กิจกรรม " ค่ายธรรมะสู่ดวงใจ" ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2561

เลขที่คำสั่ง 134/2561 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

เลขที่คำสั่ง 128/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

เลขที่คำสั่ง 259/2561 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อนำนักเรียนไปทัศนศึกษา

เลขที่คำสั่ง 257/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า"ประจำปีการ 2561

เลขที่คำสั่ง 254/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการประมูลของใช้พื้นที่โรงเรียน เพื่อจำหน่ายสินค้าชั่วคราววันประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561

เลขที่คำสั่ง 253/2561 แต่งตั้งผู้ตรวจเวร และครูเวรประจำวัน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

เลขที่คำสั่ง 247/2561 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

เลขที่คำสั่ง 248/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันลอยกระทง ประจำปี 2561

เลขที่คำสั่ง 228/2561 การแต่งตั้งหัวหน้า เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และหัวหน้าหน่วยพัสดุ

เลขที่คำสั่ง 242/2561 แต่งตั้งครูที่ปรึกษานักเรียนและผู้ช่วยครูที่ปรึกษานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 เพิ่มเติมฉบับที่ 2

เลขที่คำสั่ง 241/2561 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เอนำนักเรียนไปทัศนศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

เลขที่คำสั่ง 240/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการฝึกซ้อมนักเรียนและจัดพิธีมอบทุน ประจำปี 2561

เลขที่คำสั่ง 234/2561 แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

เลขที่คำสั่ง 233/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชการที่ 9

เลขที่คำสั่ง 232/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเพิ่มเงินพิเศษสำหรับครูชาวต่างประเทศ

เลขที่คำสั่ง 229/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมวางพวงมาลา "วันปิยมหาราช"

เลขที่คำสั่ง 220/2561 แต่งตั้งบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ปฏิบัติหน้าที่การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561

เลขที่คำสั่ง 214/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัย

เลขที่คำสั่ง 211/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมการทำบุญและพิธีแสดงมุทิตาคารวะเชิดชูครูอำลาสถาบันของผู้เกษียณอายุราชการ

เลขที่คำสั่ง 207/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

เลขที่คำสั่ง 209/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

เลขที่คำสั่ง 206/2561 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาแะจัดทำหักสูตรของสถานศึกษา โรงเรียนปราจิณราษฏรอำรุง

เลขที่คำสั่ง 205/2561 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำตารางเรียนตารางสอน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

เลขที่คำสั่ง 204/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดพิธีทำบุญเปิดอาคารหลังใหม่

เลขที่คำสั่ง 202/2561 แก้ไขเพิ่มเติมแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกิจการนักเรียนระดับชั้น และระเบียบวินันนักเรียน

เลขที่คำสั่ง 201/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

เลขที่คำสั่ง 198/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลกรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่(ว21/2560)

เลขที่คำสั่ง 197/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดอยรมเครือข่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2561

เลขที่คำสั่ง 196/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน Classroom Meeting ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561

เลขที่คำสั่ง 195/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดนิทรรศการแสดงผลงานการจัดการเรียนการสอน ป.ร.อ. วิชาการ 2561

เลขที่คำสั่ง 194/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการนำนักเรียนทัศนศึกษางานมหากรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร

เลขที่คำสั่ง 193/2561 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ในระบบ KTB Corperate Online

เลขที่คำสั่ง 192/2561 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม ช่วยเหลือและประเมินผลการปฏิบัติงานของครู ตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

เลขที่คำสั่ง 191/2561 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม ช่วยเหลือและประเมินผลการปฏิบัติงานของครู ตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

เลขที่คำสั่ง 190/2561 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม ช่วยเหลือและประเมินผลการปฏิบัติงานของครู ตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

เลขที่คำสั่ง 189/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ พัฒนาครูและบุคลากรโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนสู่การมีงานทำ

เลขที่คำสั่ง 188/2561 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ควบคุมดูแลนักเรียนไปทัศนศึกษาและศึกษาแหล่งเรียนรู้ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานและผู้มีสิทธิถือรหัสผู้ใช้งาน USER NAME และรหัสผ่าน PASSSWORD และอุปกรณ์นำส่ง TOKEN KEY ในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS

เลขที่คำสั่ง 187/2561 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ควบคุมดูแลนักเรียนไปทัศนศึกษาและศึกษาแหล่งเรียนรู้ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

เลขที่คำสั่ง 186/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา

เลขที่คำสั่ง 185/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมโครงการค่ายคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

เลขที่คำสั่ง 181/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา

เลขที่คำสั่ง 179/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม "ป.ป.ช. สพฐ. น้อย และ ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน ปีการศึกษา 2561

เลขที่คำสั่ง 178/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมค่ายเยาวชน "คนดีของแผ่นดิน"(เยาวชนไทยหัวใจ STRONG)ปีการศึกษา 2561

เลขที่คำสั่ง 177/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ปีการศึกษา 2561

เลขที่คำสั่ง 176/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการ "รวมใจรักษ์ ป.ร.อ. "เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

เลขที่คำสั่ง 175/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2561

เลขที่คำสั่ง 174/2561 การฝึกซ้อมลูกเสือ - เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่และผู้บังคับบัญชา ไปร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร์เทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

เลขที่คำสั่ง 172/2561การรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

เลขที่คำสั่ง 170/2561 อนุญาตให้ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนชาวต่างประเทศลาออก

เลขที่คำสั่ง 169/2561 การจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

เลขที่คำสั่ง 168/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริจ"(โรงเรียนสุจริจ)

เลขที่คำสั่ง 167/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ของนักเรียนในโครงการ IP โปรแกรมพหุภาษา(MP)ปีการศึกษา 2561

เลขที่คำสั่ง 166/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลกลางภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

เลขที่คำสั่ง 165/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีงบประมาณ 2561

เลขที่คำสั่ง 164/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำหรับนักเรียน(ป.ป.ช.สพฐ.น้อย) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตชุมชน(ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน)

เลขที่คำสั่ง 163/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561(คณิตศาสตร์)

เลขที่คำสั่ง 162/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561(สังคมศึกษา)

เลขที่คำสั่ง 161/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561(ภาษาต่างประเทศ)

เลขที่คำสั่ง 160/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561(ภาษาไทย)

เลขที่คำสั่ง 159/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561(วิทยาศาสตร์)

เลขที่คำสั่ง 158/2561 แต่งตั้งครูพี่เลี้ยงดูแลนักเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

เลขที่คำสั่ง 157/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ โรงเรียนในโครงการ EP/MEP โซนC ภาคกลางและภาคตะวันออก ปีการศึกษา 2561

เลขที่คำสั่ง 156/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมหล่อต้นเทียนจำนำพรรษา กิจกรรมตกแต่งต้นเทียนจำนำพรรษาและกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2561

เลขที่คำสั่ง 155/2561 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นำนักเรียนไปทัศนศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

เลขที่คำสั่ง 153/2561 การจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

เลขที่คำสั่ง 152/2561 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ดูแลอาคารสถานที่

เลขที่คำสั่ง 151/2561 แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาและวิทยากรลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2561

เลขที่คำสั่ง 150/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

เลขที่คำสั่ง 148/2561 แต่งตั้งครูที่ปนึกษานักเรียนและผู้ช่วยครูที่ปรึกษานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 เพิ่มเติมแบับที่ 1

เลขที่คำสั่ง 145/2561 เรื่องการฝึกและนำลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ไปร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามในคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเลือแห่งชาติ ประจำปี 2561

เลขที่คำสั่ง 141/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการ "จุดประกายนักเขียน"

เลขที่คำสั่ง 140/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่ายปรับพื้นฐานความรู้นักเรียนโครงการสองภาษา (BP) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

เลขที่คำสั่ง 139/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่ายปรับพื้นฐานความรู้นักเรียนโครงการ Mini English Program (MEP) สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

เลขที่คำสั่ง 138/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน กิจกรรม " ค่ายเยาวชนวัยใส ใส่ใจคุณธรรม" ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561

เลขที่คำสั่ง 136/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน กิจกรรม " ค่ายธรรมะสู่ดวงใจ" ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2561

เลขที่คำสั่ง 134/2561 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

เลขที่คำสั่ง 128/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

Top