Home / คำสั่งโรงเรียน

คำสั่งโรงเรียน

เลขที่คำสั่ง 174/2561 การฝึกซ้อมลูกเสือ - เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่และผู้บังคับบัญชา ไปร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร์เทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

เลขที่คำสั่ง 172/2561การรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

เลขที่คำสั่ง 169/2561 การจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

เลขที่คำสั่ง 168/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริจ"(โรงเรียนสุจริจ)

เลขที่คำสั่ง 167/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ของนักเรียนในโครงการ IP โปรแกรมพหุภาษา(MP)ปีการศึกษา 2561

เลขที่คำสั่ง 166/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลกลางภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

เลขที่คำสั่ง 165/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีงบประมาณ 2561

เลขที่คำสั่ง 164/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำหรับนักเรียน(ป.ป.ช.สพฐ.น้อย) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตชุมชน(ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน)

เลขที่คำสั่ง 163/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561(คณิตศาสตร์)

เลขที่คำสั่ง 162/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561(สังคมศึกษา)

เลขที่คำสั่ง 161/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561(ภาษาต่างประเทศ)

เลขที่คำสั่ง 160/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561(ภาษาไทย)

เลขที่คำสั่ง 159/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561(วิทยาศาสตร์)

เลขที่คำสั่ง 158/2561 แต่งตั้งครูพี่เลี้ยงดูแลนักเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

เลขที่คำสั่ง 157/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ โรงเรียนในโครงการ EP/MEP โซนC ภาคกลางและภาคตะวันออก ปีการศึกษา 2561

เลขที่คำสั่ง 156/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมหล่อต้นเทียนจำนำพรรษา กิจกรรมตกแต่งต้นเทียนจำนำพรรษาและกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2561

เลขที่คำสั่ง 155/2561 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นำนักเรียนไปทัศนศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

เลขที่คำสั่ง 153/2561 การจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

เลขที่คำสั่ง 152/2561 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ดูแลอาคารสถานที่

เลขที่คำสั่ง 151/2561 แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาและวิทยากรลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2561

เลขที่คำสั่ง 150/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

เลขที่คำสั่ง 148/2561 แต่งตั้งครูที่ปนึกษานักเรียนและผู้ช่วยครูที่ปรึกษานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 เพิ่มเติมแบับที่ 1

เลขที่คำสั่ง 145/2561 เรื่องการฝึกและนำลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ไปร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามในคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเลือแห่งชาติ ประจำปี 2561

เลขที่คำสั่ง 141/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการ "จุดประกายนักเขียน"

เลขที่คำสั่ง 140/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่ายปรับพื้นฐานความรู้นักเรียนโครงการสองภาษา (BP) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

เลขที่คำสั่ง 139/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่ายปรับพื้นฐานความรู้นักเรียนโครงการ Mini English Program (MEP) สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

เลขที่คำสั่ง 138/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน กิจกรรม " ค่ายเยาวชนวัยใส ใส่ใจคุณธรรม" ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561

เลขที่คำสั่ง 136/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน กิจกรรม " ค่ายธรรมะสู่ดวงใจ" ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2561

เลขที่คำสั่ง 134/2561 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

เลขที่คำสั่ง 128/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

Top