Home / ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง ภาคเรียนที่ 1/2562

แบบคำร้องขอย้ายเข้าเรียน

แบบฟอร์ม Logbook

20 คำถาม ไขข้อข้องใจ หลักเกณฑ์ ว21/2560

การประเมินความพึงพอใจสำหรับข้าราชการครู

การประเมินผลสำหรับ-ผอ.โรงเรียน

หลักกณฑ์ใหม่-ว-21-2560

ขั้นตอนการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

แบบบันทึกการให้คำปรึกษา

แบบบันทึกกิจกรรมโฮมรูม

แบบบันทึกประวัตินักเรียน

แบบฟอร์มการคัดกรองนักเรียน

แบบรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน

ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาของโรงเรียน

SDQ ฉบับนักเรียนประเมินตนเอง

แบบฟอร์ม คำร้องขออนุญาตนำโทรศัพท์มือถือมาโรงเรียน

แบบฟอร์มใบลาป่วย สำหรับนักเรียน

บัตรเพิ่มคะแนนความประพฤติ

บัตรตัดคะแนนความประพฤติ

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการ

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2563

แบบฟอร์มการเขียนกิจกรรมโรงเรียน ปี 62

แบบฟอร์มการเขียนโครงการโรงเรียน ปี 62

ตัวอย่างรายงานผลการดำเนินโครงการ-กิจกรรม 61

รายงานผลการดำเนินโครงการ-กิจกรรม 61

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง ปีการศึกษา2561

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง ปีการศึกษา2562

Top