Home / ตารางสอน

ตารางสอน

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ปีการศึกษา 1/2562

งานเทคโนโลยี ปีการศึกษา 1/2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ปีการศึกษา 1/2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา ปีการศึกษา 1/2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ปีการศึกษา 1/2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปีการศึกษา 1/2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 1/2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 1/2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 1/2562

สนับสนุนการสอน ปีการศึกษา 1/2562

สนับสนุนการสอน ปีการศึกษา 2/2561

กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2/2561

กลุ่มสาระฯศิลปะ ปีการศึกษา 2/2561

กลุ่มสาระฯเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2/2561

กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ ปีการศึกษา 2/2561

กลุ่มสาระฯสุขศึกษา ปีการศึกษา 2/2561

กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ปีการศึกษา 2/2561

กลุ่มสารฯคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2/2561

กลุ่มสาระฯวิทยาศาตร์ ปีการศึกษา 2/2561

กลุ่มสาระฯภาษาไทย ปีการศึกษา 2/2561

ห้องอื่น-ๆ ปีการศึกษา 2/2561

ศูนย์กีฬา ปีการศึกษา 2/2561

อาคารศิลปะ ปีการศึกษา 2/2561

อาคาร7 ปีการศึกษา 2/2561

อาคาร6 ปีการศึกษา 2/2561

อาคาร5 ปีการศึกษา 2/2561

อาคาร3 ปีการศึกษา 2/2561

อาคาร2 ปีการศึกษา 2/2561

อาคาร1 ปีการศึกษา 2/2561

ตารางสอน ห้องเรียนทั่วไป

ตารางสอน ห้อง MEP

ตารางสอน ศิลปะ-สุขศึกษา

ตารางสอน สนามกีฬา

ตารางสอน ห้องสมุด-แนะแนว

ตารางสอน สนามกีฬา2

ตารางสอน อาคาร1-อาคาร2

ตารางสอน อาคาร1

ตารางสอน อาคาร2

ตารางสอน อาคาร2-2

ตารางสอน อาคาร3

ตารางสอน อาคาร5-อาคาร6

ตารางสอน อาคาร3-อาคาร5

ตารางสอน อาคาร6-6

ตารางสอน อาคาร6

ตารางสอน อาคาร7-7

ตารางสอน อาคาร7

ตารางสอน อาคาร6-อาคาร7

ตารางสอนกลุ่มสาระการรู้ภาษาไทย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ตารางสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ตารางสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ตารางสอนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ตารางสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ตารางสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ตารางสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ตารางสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

สนับสนุนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

Top