Home / ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

นายสุรศักดิ์ ศรณรินทร์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายณัฐวัฒน์ บุญชัยเกียรติ

ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มบริหารวิชาการ

นางกาญจนา ผ่องแผ้ว

ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ

นายเล็ก นิลผึ้ง

ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มบริหารทั่วไป

นายมนตรี ยิ่งสุข

ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

Top