Home / วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

นายสำเริง โชครุ่ง

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางจรัญญา พรตภณาพร

ครูชำนาญการพิเศษ

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายธานี บุบผาคร

ครูชำนาญการพิเศษ

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายศรัณยู ศรีสมพร 

ครูเชี่ยวชาญ

นางวราภรณ์ ชุ่มจิตต์ 

ครูชำนาญการพิเศษ

นางผงทิพย์ ศรีสมพร

ครูชำนาญการพิเศษ

นางจงจิตต์ พรรณาวร

ครูชำนาญการพิเศษ

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางมาลี ทรงเกตุกุล 

ครูชำนาญการพิเศษ

นางอรพิน สุขสวัสดิ์

ครูชำนาญการพิเศษ

นายอัฐพร เพียรกิจ

ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสุรีรัตน์ กล้าเผชิญโชค 

ครูชำนาญการพิเศษ

นายมนตรี ยิ่งสุข

ครูชำนาญการพิเศษ

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสราญรมย์ ยิ่งสุข

ครูชำนาญการพิเศษ

นางณัชชา เจริญสมบัติ

ครูชำนาญการพิเศษ

น.ส.ธมลพัชร์ โพธิ์ศรี

ครูชำนาญการพิเศษ

น.ส.นัฐยา ประมวลทรัพย์

ครูชำนาญการพิเศษ

นายปิติภูมิ บัวตูม 

ครูชำนาญการพิเศษ

นางธารีรัตน์ บุญครุฑ

ครูชำนาญการ

นายศิระศาสตร์ มกรวานิชย์ 

ครูชำนาญการ

นายทวีศักดิ์ หยิมกระโทก 

ครูชำนาญการ

น.ส.ชุตินันท์ ใจซื่อ 

ครูชำนาญการ

น.ส.สุจิน คุ้มครอง

ครูชำนาญการพิเศษ

น.ส.กนกวรรณ ตรีเดชา

ครูชำนาญการ

นางรุ่งอรุณ เพียรกิจ 

ครูชำนาญการ

นายศศิวัฒน์ เดชะ 

ครู

นายวทัญญู ลอยป้อม

ครู

น.ส.นพมาศ ทองศิริ 

ครู

น.ส.ชาลิดา นาคสุก

ครู

นายชยวินทร์ โฉมงาม

ครู

 นางสาวยุพดี แดงงาม

ครู

นายสุพัฒน์ กองรัมย์ 

ครูผู้ช่วย

น.ส.กานดา วุฒิเศลา

พนักงานราชการ

Top