Home / วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตามปรัชญา คำขวัญ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์  และมาตรฐานระดับสถานศึกษา โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง  ได้กำหนดกลยุทธ์ และจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ปีงบประมาณ 2561

ปรัชญาโรงเรียนปราจิณราษฏรอำรุง

นตฺถิ ปญฺญาสมา อาภา
แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

คำขวัญ

มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม   เลิศล้ำวิชาการ  ประสานสังคม

วิสัยทัศน์  (Vision)

ภายในปี 2561 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง  เป็นองค์กรการเรียนรู้สู่สากล สร้างคนดี มีภาวะผู้นำ เลิศล้ำเทคโนโลยี มีความเป็นไทย ใส่ใจพลังงานและสิ่งแวดล้อม น้อมนำวิถีพอเพียง

พันธกิจ (Mission)

  1. พัฒนา บริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล
  2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมไทย
  3. พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยี
  4. ส่งเสริมภาวะผู้นำแก่ครู บุคลากร และนักเรียน
  5. ส่งเสริมให้เห็นคุณค่าของพลังงานและสิ่งแวดล้อม
  6. ส่งเสริมการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าประสงค์ (Goal)

นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐานสากล

กลยุทธ์ของโรงเรียน

กลยุทธ์ที่  1      พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่  2      ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่  3      เสริมสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนกับสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่  4      พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่  5      พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการจัดการตามแนวทางการกระจายอำนาจตามหลักธรรมาภิบาล

Top