Home / สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายสุดใจ ศรีบุญเรือง

ครูชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางประภัสสร กิจวิจารณ์

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสำเภา สรรพคุณยา

ครูชำนาญการพิเศษ

นางชญานิตย์ ทับทิมดี

ครูชำนาญการพิเศษ

นางฐนิตา นกอยู่

ครูชำนาญการพิเศษ

นางรินรดา รอดวงษ์

ครูชำนาญการ

นายธีรภัทร แสงสมบุญ

ครูชำนาญการ

น.ส.เพทาย โอชาวงษ์

ครู

นายนิกร กฤตยาวสุกุล 

ครู

น.ส.เกษสิรินทร์ สุนทรวัตร์ 

ครูผู้ช่วย

น.ส.สวรส ตาลกุล 

ครูผู้ช่วย

น.ส.หทัยภัทร สดแสงสุก

ครูผู้ช่วย

นส.สกาวเดือน ปานทิพย์

ครูผู้ช่วย

น.ส.ปรางศิริ ตรีเมฆ 

ครูผู้ช่วย

น.ส.อรวรรณ แสงเพ็ชร

ครูผู้ช่วย

นางสุกัญญา ซ่อนกลิ่น 

ครูผู้ช่วย

นายอนุชา คำมาพันธ์

ครูผู้ช่วย

น.ส.อินทร์แปลง ไชตโคตร 

ครูผู้ช่วย

นายพชระ แก้วโกย

ครูผู้ช่วย

น.ส.อภิญญา บัวตูม

ครูอัตราจ้าง

น.ส.วัชรินทร์ พันธุ์เสถียร

ครูอัตราจ้าง

Top