Home / สุขศึกษาและพลศึกษา

สุขศึกษาและพลศึกษา

นายโชติวัฒน์ วอนวงษ์

ครู ชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสุมาลี ศรีสม

ครูเชี่ยวชาญ

นายกิจประชา อู่พิทักษ์

ครูชำนาญการพิเศษ

นายสืบ แตงบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ

นายสุริยา ณะคำ

ครูชำนาญการพิเศษ

นายพิทักษ์พล เทศพรม

ครูชำนาญการพิเศษ

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

น.ส.ชาลินี กิจชัยเจริญพร

ครู

นายพรชัย บัวทอง

ครู

นายฉัตริน พรนรินทร์ทิพย์

ครูผู้ช่วย

น.ส.ประกาย สีเขียว

ครูผู้ช่วย

มานัส เภาคำ

<p style="text-align: center;"><strong>นายมานัส เภาคำ </strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>ครูผู้ช่วย</strong></p>

นายปัณณวิชย์ ร้อยพุทธ 

ครู (พนักงานราชการ)

Top