Home / เกษตรกรรม

เกษตรกรรม

นางสมหมาย พรมศรียนันท์ 

ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นายเล็ก นิลผึ้ง 

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มเกษตรกรรม

นางวันเพ็ญ ล่อเฮง

ครูชำนาญการพิเศษ

นางกัญจนาภา สื่อตระกูล

ครูชำนาญการพิเศษ

นายชัยภูวนาภ กวยกูล

ครูชำนาญการพิเศษ

น.ส.ชณมณ เครือวงษา

ครู

Top