เปิดระบบแจ้งความจำนงเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2561 นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4

22 พฤษภาคม 2018 00:05 น. / เขียนโดย Wiwisit

หมายเหตุ  แจ้งการยืนคะแนน o-net ของนักเรียนที่ประสงค์เข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ดังนี้นักเรียนที่จะสมัครเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561 และได้แจ้งความจำนงผ่านเว็บไซต์แล้ว แต่ยังไม่ได้กรอกผลคะแนน o-net ในระบบแจ้งความจำนง กรุณานำผลคะแนน o-net พร้อมเขียนเลยประจำตัวสอบไว้มุมบนใบ o-net แล้วนำส่งฝ่ายรับเอกสาน o-net ณ ห้องมิตรสัมพันธ์ อาคารอเนกสัมพันธ์ ในวันที่ 26-28 มีนาคม 2561
ติดต่อสอบถาม
   [email protected]