Home / Articles posted bypraadmin

Author: praadmin

ผลการประเมินโครงการ การประชุมวิชาการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ภาคตะวันออก ประจำปี 2561

              ประเภทโครงการ                                                        ผลการประเมิน 1. โครงงานประเภททดลอง ผลการประเมิน โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง กลุ่ม E1 ผลการประเมิน โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง กลุ่ม E2 ผลการประเมิน โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง กลุ่ม E3 ผลการประเมิน โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง กลุ่ม E4 ผลการประเมิน โครงงานวิทยาศาสต...
Read More

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าระบบลงเวลานักเรียนและระบบแจ้งข่าวสารผู้ปกครอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าระบบลงเวลานักเรียนและระบบแจ้งข่าวสารผู้ปกครอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
Read More

ประกวดราคาเช่าระบบลงเวลานักเรียนและระบบแจ้งข่าวสารผู้ปกครอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาเช่าระบบลงเวลานักเรียนและระบบแจ้งข่าวสารผู้ปกครอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Read More

ม.ปลาย แบบสอบถามเกี่ยวกับการอบรมครูด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา

แบบสอบถามเกี่ยวกับการอบรมครูด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา
Read More
Top