คณะผู้บริหาร

นายสุรศักดิ์ ศรณรินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง

อ.ณัฐวัฒน์

นายณัฐวัฒน์ บุญชัยเกียรติ
ครู ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงบประมาณ

อ.กาญจนา

นางกาญจนา ผ่องแผ้ว
ครู ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มอำนวยการบริหารงานบุคคล

อ.ทวีศักดิ์ หยิม

นายทวีศักดิ์ หยิมกระโทก
ครู ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารวิชาการ

อ.ชนันธวัฒน์

นายชนันธวัฒน์ สถิตย์
ครู ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป

รองมนตรี

นายมนตรี ยิ่งสุข
ครู ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

อ.ฐนิตา

นางฐนิตา นกอยู่
ครู ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารโรงเรียนกับชุมชน

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

ไม่มีสินค้าในตะกร้า