อาคาร สถานที่

โรงเรียน มีอาคารเรียนและอาคารประกอบ  ดังนี้

๐   อาคาร 1  เป็นอาคารเรียน  4  ชั้น  ใช้ประโยชน์ดังนี้

ชั้นที่  1 ห้องกิจการนักเรียน  ห้องประชุมจิตรลดา  ห้องวิชาการ ห้องทะเบียน ห้องแนะแนว  ห้องอัดสำเนา

ชั้นที่  2 ห้องประชุมหางนกยูง ห้องพักครูคอมพิวเตอร์ ห้องอาเซียน  

ชั้นที่  3   ห้องพักครูสังคมศึกษา  ห้องเรียน 5 ห้อง

ชั้นที่  4   ห้องเรียน  6 ห้อง

๐   อาคาร  2    เป็นอาคาร  3 ชั้น

ชั้นที่  1  หัองพักครูภาษาไทย ห้องเรียนปกติ  5 ห้อง 

ชั้นที่  2  ห้องสมุดภาษาไทย  ห้องเรียน 5 ห้อง

ชั้นที่ 3   ห้องเรียน  6  ห้อง  

   อาคาร  3   เป็นอาคาร  3  ชั้น

ชั้นที่  1  ห้องพักครูภาษาต่างประเทศ  ห้องพักครูต่างชาติ ห้องเรียนภาษาอังกฤษ

ชั้นที่  2 ห้องเรียนคอมพิวเตอร์  ห้องเรียนปกติ  5  ห้อง  

ชั้นที่  3 ห้องเรียนคอมพิวเตอร์  ห้องเรียนปกติ  5  ห้อง

   อาคาร  4   เป็นอาคาร  2  ชั้น

ชั้นที่  1,2  จัดเป็นห้องเรียนและห้องพักครูศิลปะ-นาฏศิลป์

๐   อาคาร  5  เป็นอาคาร  3  ชั้น

ชั้นที่  1,2  จัดเป็นห้องเรียน ห้องฝึกงาน และห้องพักครูอุตสาหกรรม

ชั้นที่  3     ห้องเรียนโครงการ Hub

  อาคาร 6 เป็นอาคาร  7 ชั้น

ชั้นที่ 1  สำนักงานลูกเสือ  ห้องเพื่อนใจวัยรุ่น  ห้องเศรษฐกิจพอเพียง

ชั้นที่ 2   ห้องพักครูคณิตศาสตร์  ห้องเรียนคณิตศาสตร์

ชั้นที่ 3  ห้องพักครูวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนวิทย์ ม.ต้น ห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต

ชั้นที่ 4   ห้องพักครูเคมี  ห้องพักครูชีววิทยา  ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย

ชั้นที่ 5  ห้องพักครูฟิสิกส์  ห้องเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ชั้นที่ 6   ห้องเรียนปกติวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ชั้นที่ 7 ห้องประชุมวิทยาศาสตร์  ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

๐   อาคาร 7 เป็นอาคาร 4 ชั้น

ชั้น 1    ลานอเนกประสงค์

ชั้น 2-3 ห้องพักครู ห้องเรียนคณิตศาสตร์ และวิชาอื่น ๆ

ชั้น 4     ห้องพักครู และห้องเรียนคอมพิวเตอร์

๐   อาคารอนุรักษ์

ชั้นล่าง  สำนักงานผู้อำนวยการโรงเรียน ห้องผู้อำนวยการ สำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ ห้องงานแผนงาน ห้องการเงินและพัสดุ  ห้องธุรการ ห้องบุคคล

ชั้นบน   เป็นห้องประชุมอนุรักษ์

  ๐  อาคารอเนกสัมพันธ์

ชั้นล่าง    ห้องมิตรสัมพันธ์  โรงอาหารนักเรียนหญิง

ชั้นบน     หอประชุมใหญ่อเนกสัมพันธ์

๐   เรือนพยาบาล         

เป็นอาคารทรงไทยชั้นเดียว  1  หลัง  จัดเป็นห้องพยาบาล  

๐   อาคารศูนย์ประชาสัมพันธ์

เป็นอาคารชั้นเดียว  ใช้ประโยชน์เป็นศูนย์ประชาสัมพันธ์   และมีห้องพักครูเวรชาย  ยาม

๐   อาคารโรงอาหาร      เป็นอาคารชั้นเดียวหลังคาสูง  ใช้เป็นโรงอาหาร

๐   อาคารศูนย์กีฬา

เป็นอาคารโรงยิมใช้สำหรับเรียนพลศึกษา แข่งขันกีฬา  ห้องพักครู

๐   อาคารดนตรี

เป็นอาคารชั้นเดียว ใช้เรียนและฝึกซ้อมดนตรี วงดุริยางค์โรงเรียน

๐   อาคาร MEP

เป็นอาคารชั้นเดียว ใช้เรียนพิเศษ MEP

๐   อาคารกลุ่มงานบริหารทั่วไปและสหกรณ์

เป็นอาคารชั้นเดียว ใช้เป็นห้องกลุ่มงานบริหารทั่วไป  และกิจการสหกรณ์โรงเรียน

๐   อาคาร 95 ปี

เป็นอาคารโดมชั้นเดียวเอนกประสงค์ ใช้สำหรับทำกิจกรรมข้าแถวตอนเช้าและอื่นๆ

๐   อาคาร 98 ปี

เป็นอาคารโดมชั้นเดียว ใช้เรียนพลศึกษา สนามกีฬาบาสเกตบอล

๐   โรงอาหาร

เป็นอาคารโดมชั้นเดียว ใช้สำหรับจำหน่ายอาหารและรับประทานอาหาร

๐   อาคารหอสมุด 99 ปี ป.ร.อ. 

เป็นอาคารซึ่งดัดแปลงมาจาก อาคารเอนกประสงค์เดิม โดยเป็นอาคารเอกเทศตั้งอยู่หลังอาคารอนุรักษ์ลักษณะเป็นอาคารชั้นครึ่ง และเริ่มเปิดใช้บริการเมื่อปี พ.ศ.2554 โดยเปิดเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 07.00-16.30 น. ปิดวันเสาร์-อาทิยต์ และวันหยุดราชการ เป็นแหล่งเรียนรู้ ภายในโรงเรียนเพื่อใช้ในการสืบค้นข้อมูล และศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart