อาคาร สถานที่

โรงเรียน มีอาคารเรียนและอาคารประกอบ  ดังนี้

🏫 อาคาร 1  เป็นอาคารเรียน  4  ชั้น  ใช้ประโยชน์ดังนี้

ชั้นที่  1 ห้องกิจการนักเรียน  ห้องประชุมจิตรลดา  ห้องวิชาการ ห้องทะเบียน ห้องแนะแนว  ห้องอัดสำเนา

ชั้นที่  2 ห้องประชุมหางนกยูง ห้องพักครูคอมพิวเตอร์ ห้องอาเซียน  

ชั้นที่  3   ห้องพักครูสังคมศึกษา  ห้องเรียน 5 ห้อง

ชั้นที่  4   ห้องเรียน  6 ห้อง

🏫 อาคาร  2    เป็นอาคาร  3 ชั้น

ชั้นที่  1  หัองพักครูภาษาไทย ห้องเรียนปกติ  5 ห้อง 

ชั้นที่  2  ห้องสมุดภาษาไทย  ห้องเรียน 5 ห้อง

ชั้นที่ 3   ห้องเรียน  6  ห้อง  

🏫 อาคาร  3   เป็นอาคาร  3  ชั้น

ชั้นที่  1  ห้องพักครูภาษาต่างประเทศ  ห้องพักครูต่างชาติ ห้องเรียนภาษาอังกฤษ

ชั้นที่  2 ห้องเรียนคอมพิวเตอร์  ห้องเรียนปกติ  5  ห้อง  

ชั้นที่  3 ห้องเรียนคอมพิวเตอร์  ห้องเรียนปกติ  5  ห้อง

🏫 อาคาร  4   เป็นอาคาร  2  ชั้น

ชั้นที่  1,2  จัดเป็นห้องเรียนและห้องพักครูศิลปะ-นาฏศิลป์

🏫 อาคาร  5  เป็นอาคาร  3  ชั้น

ชั้นที่  1  จัดเป็นห้องเรียน ห้องฝึกงาน และห้องพักครูอุตสาหกรรม

ชั้นที่  2,3  ห้องเรียนพิเศษ International Program (IP)

🏫 อาคาร 6 เป็นอาคาร  7 ชั้น

ชั้นที่ 1  สำนักงานลูกเสือ  ห้องเพื่อนใจวัยรุ่น  ห้องเศรษฐกิจพอเพียง ห้องHCEC

ชั้นที่ 2   ห้องพักครูคณิตศาสตร์  ห้องเรียนคณิตศาสตร์  ห้องเรียนพิเศษ SMTE

ชั้นที่ 3  ห้องพักครูวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนวิทย์ ม.ต้น  ห้องเรียนพิเศษ SMTE

ชั้นที่ 4   ห้องพักครูเคมี  ห้องพักครูชีววิทยา  ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย

ชั้นที่ 5  ห้องพักครูฟิสิกส์  ห้องเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ชั้นที่ 6   ห้องเรียนปกติวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ชั้นที่ 7 ห้องประชุมวิทยาศาสตร์  ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษ SMTE

🏫 อาคาร 7 เป็นอาคาร 4 ชั้น

ชั้น 1    ห้อง STEM LAB  ลานอเนกประสงค์  ห้อง MATH

ชั้น 2-3 ห้องพักครู ห้องเรียนคณิตศาสตร์ และวิชาอื่น ๆ

ชั้น 4     ห้องพักครู และห้องเรียนคอมพิวเตอร์

🏫 อาคารอนุรักษ์

ชั้นล่าง   สำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ ห้องงานแผนงาน ห้องการเงินและพัสดุ ห้องบริหารงานบุคคล

ชั้นบน   สำนักงานผู้อำนวยการโรงเรียน ห้องผู้อำนวยการ ห้องธุรการ ห้องประชุมอนุรักษ์

🏫 อาคารอเนกสัมพันธ์

ชั้นล่าง    ห้องมิตรสัมพันธ์  โรงอาหารนักเรียนหญิง

ชั้นบน     หอประชุมใหญ่อเนกสัมพันธ์

🏫 เรือนพยาบาล         

เป็นอาคารทรงไทยชั้นเดียว  1  หลัง  จัดเป็นห้องพยาบาล  

🏫 อาคารศูนย์ประชาสัมพันธ์

เป็นอาคารชั้นเดียว  ใช้ประโยชน์เป็นศูนย์ประชาสัมพันธ์   และมีห้องพักครูเวรชาย  ยาม

🏫 อาคารโรงอาหาร      เป็นอาคารชั้นเดียวหลังคาสูง  ใช้เป็นโรงอาหาร

🏫 อาคารศูนย์กีฬา

เป็นอาคารโรงยิมใช้สำหรับเรียนพลศึกษา แข่งขันกีฬา  ห้องพักครู

🏫 อาคารดนตรี

เป็นอาคารชั้นเดียว ใช้เรียนและฝึกซ้อมดนตรี วงดุริยางค์โรงเรียน

🏫 อาคาร MEP

เป็นอาคารชั้นเดียว ใช้เรียนพิเศษ MEP

🏫 อาคารกลุ่มงานบริหารทั่วไปและสหกรณ์

เป็นอาคารชั้นเดียว ใช้เป็นห้องกลุ่มงานบริหารทั่วไป  และกิจการสหกรณ์โรงเรียน

🏫 อาคาร 95 ปี

เป็นอาคารโดมชั้นเดียวเอนกประสงค์ ใช้สำหรับทำกิจกรรมเข้าแถวตอนเช้าและอื่นๆ

🏫 อาคาร 98 ปี

เป็นอาคารโดมชั้นเดียว ใช้เรียนพลศึกษา สนามกีฬาบาสเกตบอล

🏫 โรงอาหาร

เป็นอาคารโดมชั้นเดียว ใช้สำหรับจำหน่ายอาหารและรับประทานอาหาร

🏫 อาคารหอสมุด 99 ปี ป.ร.อ. 

เป็นอาคารซึ่งดัดแปลงมาจาก อาคารเอนกประสงค์เดิม โดยเป็นอาคารเอกเทศตั้งอยู่หลังอาคารอนุรักษ์ลักษณะเป็นอาคารชั้นครึ่ง และเริ่มเปิดใช้บริการเมื่อปี พ.ศ.2554 โดยเปิดเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 07.00-16.30 น. ปิดวันเสาร์-อาทิยต์ และวันหยุดราชการ เป็นแหล่งเรียนรู้ ภายในโรงเรียนเพื่อใช้ในการสืบค้นข้อมูล และศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม

Loading

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart