Home / Archive by category "ข่าวประชาสัมพันธ์"

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการประเมินโครงการ การประชุมวิชาการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ภาคตะวันออก ประจำปี 2561

              ประเภทโครงการ                                                        ผลการประเมิน 1. โครงงานประเภททดลอง ผลการประเมิน โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง กลุ่ม E1 ผลการประเมิน โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง กลุ่ม E2 ผลการประเมิน โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง กลุ่ม E3 ผลการประเมิน โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง กลุ่ม E4 ผลการประเมิน โครงงานวิทยาศาสต...
Read More

ม.ปลาย แบบสอบถามเกี่ยวกับการอบรมครูด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา

แบบสอบถามเกี่ยวกับการอบรมครูด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา
Read More
Top