” English for Communication Development Camp” ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

” English for Communication Development Camp” ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

วันเสาร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ นายสุรศักดิ์ ศรณรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง เป็นประธานเปิด ” English for Communication Development Camp” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่เรียนรายวิชา ภาษาอังกฤษ ฟัง-พูด จำนวน ๖๓ คน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมหางนกยูง โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

ไม่มีสินค้าในตะกร้า