ภาษาต่างประเทศ

นายรัฐพงศ์ สีแสด
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางอรวรรณ์ นาคบำรุงศรี
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

น.ส.สุจินต์ ไชยจำ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางจินตนา พิชัยรัตน์
ครู ค.ศ. 3

นางณาตยา ลำบอง
ครู ค.ศ. 3

นางธานี พระชาติ
ครู ค.ศ. 3

นางสุชาดา เมฆสุวรรณ์
ครู ค.ศ. 3

นางศักดิ์ศรี เนตรหาญ
ครู ค.ศ. 2

น.ส.สุปราณี แสนใจรักษ์
ครู ค.ศ. 2

นายพรทวี สีเคน
ครู ค.ศ. 2

น.ส.คัคนางค์ กิจไพบูลย์สมบัติ
ครู ค.ศ. 1

นางดาเรศ ไชยพงษ์
ครู ค.ศ. 1

น.ส.ณัฐณิชา ขามเย็น
ครู ค.ศ. 1

น.ส.พัชนี เหล็กเกตุ
ครู ค.ศ. 1

น.ส.มัจฉา สุนันท์
ครู ค.ศ. 1

น.ส.นัทธกาน ปรางจันทร์
ครู ค.ศ. 1

น.ส.ทิพย์ชลดา เพ็งบุบผา
ครู ค.ศ. 1

น.ส.ปวีณา ระวังจิตร
ครูผู้ช่วย

น.ส.จงกลณี เหล็กจาน
ครูผู้ช่วย

นายเสรี ใกล้กลาง
ครูผู้ช่วย

นายศุภฤกษ์ เกตุแก้ว
ครู (พนักงานราชการ)

น.ส.นัทธมน เกิดกุล
ครู (พนักงานราชการ)

น.ส.วรรณพรรณ เลิศวัตรกานต์
ครูอัตราจ้าง

Ms. Zhao Yang
ครูอัตราจ้าง

Mrs. Erlinda P. Pablo
ครูอัตราจ้าง

Ms. Ana Grace Sumo Aromin

ครูอัตราจ้าง

Mr. Mark Joseph P.Imperio
ครูอัตราจ้าง

Mr. Jay Ford Malik Agunod
ครูอัตราจ้าง

Mr. Tran Van Dong
ครูอัตราจ้าง

Mr. John Erwin Nacario
ครูอัตราจ้าง

Miss Kezang Wangmo
ครูอัตราจ้าง

Miss Li Jianhui
ครูอัตราจ้าง

Mr. Kenneth Imbali Mpapale
ครูอัตราจ้าง

Mr. Daniel Michael Whelan
ครูอัตราจ้าง

Mr. Cody Campbell
ครูอัตราจ้าง

Mr. Ashly Kenneth Fathers
ครูอัตราจ้าง

Mr. Raffy Magdaluyo Esperidion
ครูอัตราจ้าง

Mr. Patrick Josept O’Sullivan
ครูอัตราจ้าง

Mr. Kim Young Su
ครูอัตราจ้าง

Ms. Michelle Joy Jimenez Carganilla
ครูอัตราจ้าง

Mr. Ashly Kenneth Fathers
ครูอัตราจ้าง

Mr. Raffy Magdaluyo Esperidion
ครูอัตราจ้าง

Ms. Nicole Nayyar
ครูอัตราจ้าง

Ms. Leticia Pingian
ครูอัตราจ้าง

Ms. Vandy Louw
ครูอัตราจ้าง

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

ไม่มีสินค้าในตะกร้า