ข้อมูลทั่วไป

ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
  PRACHINRATSADORNAMROONG SCHOOL
สถานที่ตั้ง เลขที่ 880 ถนนปราจีนอนุสรณ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25000
เนื้อที่ 35  ไร่  3 งาน  78  ตารางวา
โทรศัพท์ 0-3721-1070
โทรสาร 0-3721-1671
e-mail saraban@pra.ac.th
website https://www.pra.ac.th
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ปราจีนบุรี นครนายก
เปิดสอนตั้งแต่ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6
เขตพื้นที่บริการ อำเภอเมือง 7 ตำบล (ตำบลรอบเมือง ตำบลหน้าเมือง  ตำบลท่างาม
  ตำบลดงพระราม ตำบลบ้านพระ  ตำบลไม้เค็ด  ตำบลบางเดชะ)
สัญลักษณ์โรงเรียน
อักษรย่อ ป.ร.อ.
ปรัชญาของโรงเรียน นตฺถิ ปญฺญา สมาอาภา “แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี”
คติพจน์ของโรงเรียน คนไร้การศึกษา เปรียบเสมือน ต้นไม้ที่ไม่ได้รดน้ำพรวนดิน
คำขวัญประจำโรงเรียน มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม เลิศล้ำวิชาการ ประสานสังคม
สีประจำโรงเรียน น้ำเงิน – ขาว
ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นหางนกยูง
ดอกไม้ประจำโรงเรียน ดอกหางนกยูง

Loading

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart