PA ภาษาต่างประเทศ

Performance Agreement (PA)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1.นางธานี  พระชาติ

2.นางณาตยา  ลำบอง

3.นางสุชาดา  เมฆสุวรรณ์

4.นายรัฐพงศ์  สีแสด

5.นางศักดิ์ศรี  เนตรหาญ

6.นางสาวสุปราณี  แสนใจรักษ์

7.นางอรวรรณ์  นาคบำรุงศรี

8.นายพรทวี  ศรีเคน

9.นางดาเรศ  ไชยพงษ์

10.นางสาวคัดนางค์  กิจไพบูลย์สมบัติ

11.นางสาวณัฐณิชา  ขามเย็น

12.นางสาวสุจินต์  ไชยจำ

13.นางสาวพัชนี  เหล็กเกตุ

14.นางสาวมัจฉา สุนันท์

15.นางสาวนัทธกาน ปรางจันทร์

16.นางสาวทิพย์ชลดา เพ็งบุปผา

17.นางสาวปวีณา ระวังจิตร

18.นางสาวพชรพร พระศุกร์

18.นางสาวจงกลณี เหล็กจาน

19.นายเสรี ใกล้ทาง

20.นางสาวอนุตร์กานต์ ผดุงกิจ

21.นางสาวพชรพร พระศุกร์

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart