Performance Agreement (PA) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่ม 3

นายวิรุฬห์  สมจิตต์
ตำแหน่ง ครู ยังไม่มีวิทยฐานะ
นายสุมนตรี  ทุมมี
ตำแหน่ง ครู ยังไม่มีวิทยฐานะ
นายสมจิตร  วงษ์อิน
ตำแหน่ง ครู ยังไม่มีวิทยฐานะ
นางสาวนิศารัตน์  ทนงค์รบ
ตำแหน่ง ครู ยังไม่มีวิทยฐานะ
นางสาวนิชาภา  จันทร์คำอ้าย
ตำแหน่ง ครู ยังไม่มีวิทยฐานะ
นางจตุพร  ศรีโสภา
ตำแหน่ง ครู ยังไม่มีวิทยฐานะ
นางสาวธิดารัตน์  สมประยูร
ตำแหน่ง ครู ยังไม่มีวิทยฐานะ
นางสาวชุติกานต์  ทรัพย์สมบูรณ์
ตำแหน่ง ครู ยังไม่มีวิทยฐานะ
นายวรวุฒิ  ยอดศรี
ตำแหน่ง ครู ยังไม่มีวิทยฐานะ

กรรมการผู้ประเมิน

1.นางสาวนันทวัน  คุ้มทอง      ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี

2.นางสาวกนกกร  ศรีสังข์      โรงเรียนปราจีนกัลยาณี

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart