Performance Agreement (PA) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กลุ่มที่ 1

นางสุชาดา  เมฆสุวรรณ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางธานี  พระชาติ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางณาตยา  ลำบอง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นายพรทวี  สีเคน
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นายรัฐพงศ์  สีแสด
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวสุปราณี  แสนใจรักษ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางศักดิ์ศรี  เนตรหาญ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางอรวรรณ์  นาคบำรุงศรี
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวคัคนางค์  กิจไพบูลย์สมบัติ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางดาเรศ  ไชยพงษ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวณัฐณิชา  ขามเย็น
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

กรรมการผู้ประเมิน

1.นางสาวกฤษณา  ไพศาลนิชากร      ครู โรงเรียนศรีมหาโพธิ

2.นางบุษบา  รัตนมุสิกกุล               ครู โรงเรียนศรีมหาโพธิ

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart