Performance Agreement (PA) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กลุ่มที่ 2

นายเสรี  ใกล้กลาง
ตำแหน่ง ครู ยังไม่มีวิทยฐานะ
นางสาวสุจินต์  ไชยจำ
ตำแหน่ง ครู ยังไม่มีวิทยฐานะ
นางสาวพัชนี  เหล็กเกตุ
ตำแหน่ง ครู ยังไม่มีวิทยฐานะ
นางสาวมัจฉา  สุนันท์
ตำแหน่ง ครู ยังไม่มีวิทยฐานะ
นางสาวนัทธกาน  ปรางจันทร์
ตำแหน่ง ครู ยังไม่มีวิทยฐานะ
นางสาวทิพย์ชลดา  เพ็งบุปผา
ตำแหน่ง ครู ยังไม่มีวิทยฐานะ
นางสาวปวีณา  ระวังจิตร
ตำแหน่ง ครู ยังไม่มีวิทยฐานะ
นางสาวพชรพร  พระศุกร์
ตำแหน่ง ครู ยังไม่มีวิทยฐานะ
นางสาวจงกลณี  เหล็กจาน
ตำแหน่ง ครู ยังไม่มีวิทยฐานะ
นางสาวอนุตร์กานต์  ผดุงกิจ
ตำแหน่ง ครู ยังไม่มีวิทยฐานะ

กรรมการผู้ประเมิน

1.นางขวัญใจ  กองศักดา        ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี

2.นางวิรัชนี  ถิระสัตย์           ข้าราชการบำนาญ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart