Performance Agreement (PA) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

วันเพ็ญ
นางสาววันเพ็ญ  ทักษิณ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ถิรนันท์
นางสาวถิรนันท์  ถกลประจักษ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
จิตรลดา
นางจิตรลดา  ตอเสนา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
595298
นางวารุณี  ทองอ่อน
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
เสาวภา
นางเสาวภา   เพชรคง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
595301
นางสาวรุ้งนภา  น้อยอ่อน
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
S__6168578
นางสาววารินทร์   โพธิ์พันธ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
595299
นางภาวินี  สุวรรณสัมพันธ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ยุพดี
นางยุพดี  ไทยสีหราช
ตำแหน่ง ครู ยังไม่มีวิทยฐานะ
ศรายุทธ
นายศรายุธ  บุญเผือก
ตำแหน่ง ครู ยังไม่มีวิทยฐานะ
เปมิกา
นางสาวเปมิกา  มุสิกวงศ์
ตำแหน่ง ครู ยังไม่มีวิทยฐานะ
595300
นางสาวธันยานี  เชาว์ดี
ตำแหน่ง ครู ยังไม่มีวิทยฐานะ

กรรมการผู้ประเมิน

1.นางสุภาภรณ์  จำจิตต์         ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี

2.นางสาวณัฐวรรณ  พลเจริญ    ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart