Performance Agreement (PA) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสมพร  เสาะการ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวธีรภรณ์ ธนารักษ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นายพากเพียร  โตอินทร์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นายชนันธวัฒน์  สถิตย์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นายกิตติพงษ์  นิยมเอื้อ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นายสิทธิชัย  ไชยโคตร
ตำแหน่ง ครู ยังไม่มีวิทยฐานะ
นายเกียรติวงศ์ ศรีสุขา
ตำแหน่ง ครู ยังไม่มีวิทยฐานะ
นายทรัพย์สมบูรณ์  มหาเมฆ
ตำแหน่ง ครู ยังไม่มีวิทยฐานะ

กรรมการผู้ประเมิน

1.นายจินดา  กิมกูล               ข้าราชการบำนาญ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง

2.นางอัจฉราภรณ์  เยี่ยงการุญ     ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart