Performance Agreement (PA) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มที่ 1

นางชญานิษฐ์  ทับทิมดี
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางฐนิตา  นกอยู่
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางรินรดา  รอดวงษ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางประภัสสร  กิจวิจารณ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางสำเภา  สรรพคุณยา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นายนิกร  กฤตยาวสุกุล
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นายวรุฒ  ตันกูล
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวจุฑารัตน์  จิรัฐิติเจริญ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางศรัญญา  เพ็งสุพรรณ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวสกาวเดือน  ปานทิพย์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

กรรมการผู้ประเมิน

1.นางใจทิพย์  ศรีบุญเรือง      ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี

2.นางสายใจ  ฉิมพาลี          ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart