Performance Agreement (PA) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายสุริยา  ณะคำ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นายพิทักษ์พล  เทศพรม
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นายโชติวัฒน์  วอนวงษ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นายพรชัย  บัวทอง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นายเชาว์ลักษณ์  จตุเทน
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางชาลินี  ยิ่งเพิ่มทรัพย์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นายฉัตริน  พรนรินทร์ทิพย์
ตำแหน่ง ครู ยังไม่มีวิทยฐานะ
นายมานัส  เภาคำ
ตำแหน่ง ครู ยังไม่มีวิทยฐานะ
นางสาวประกาย   สีเขียว
ตำแหน่ง ครู ยังไม่มีวิทยฐานะ
นายภาณุพงศ์  เหมืองจา
ตำแหน่ง ครู ยังไม่มีวิทยฐานะ

กรรมการผู้ประเมิน

 

1.นางรัตนาภรณ์  สามารถ     ครู โรงเรียนปราะจันตราษฎร์บำรุง

2.นายวุฒิ  กาญจนสุนทร      ครู โรงเรียนปราะจันตราษฎร์บำรุง

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart