Performance Agreement (PA) กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว)

นางวรรณพัชร  เภาคำ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวประภาพร  กว้างทุ่ง
ตำแหน่ง ครู ยังไม่มีวิทยฐานะ
S__29089797
นางสาวสุทธิดา  สิทธิศักดิ์
ตำแหน่ง ครู ยังไม่มีวิทยฐานะ
นางสาวจิราภรณ์  โมกไธสง
ตำแหน่ง ครู ยังไม่มีวิทยฐานะ

กรรมการผู้ประเมิน

1.นางศิริมา  หิรัญรัตน์         ข้าราชการบำนาญ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง

2.นางวาสนา  บุบผา           ครู โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart