Home / Portfolio / โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการและชำนาญการพิเศษตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่(ว21/2560)

Top