เทคโนโลยี

นางมณีพรรณ คำแก้ว
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายวิชญ์วิสิฐ เขียวสอาด
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายวีระศักดิ์ วงศ์ถาวรพินิจ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

อ.พณณกร

น.ส.พณณกร ชื่นชม
ครู ค.ศ. 2

2-อ.เฉลิมขวัญ

นางเฉลิมขวัญ วุฒิยา
ครู ค.ศ. 1

อ.ณชมน

น.ส.ณชมน น้อยจันทร์
ครู ค.ศ. 1

อ.สุภาณี

น.ส.สุภาณี เครืออนันต์
ครู ค.ศ. 1

อ.วีรวัลย์

น.ส.วีรวัลย์ วิณุราช
ครู (พนักงานราชการ)

อ.กุญชาดา

นางกุญช์ญาดา คงสัมฤทธิ์
ครู (พนักงานราชการ)

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

ไม่มีสินค้าในตะกร้า