ภาษาไทย

นางยุพดี ไทยสีหราช
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางเสาวภา เพชรคง
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางบุษรินทร์ มีสัตย์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

น.ส.วันเพ็ญ ทักษิณ
ครู ค.ศ. 3

นางจรวยพร แก้วเชื้อ
ครู ค.ศ. 3

นายสถาพร วัฒนธรรม
ครู ค.ศ. 3

น.ส.ถิรนันท์ ถกลประจักษ์
ครู ค.ศ. 3

นางวชิราพร เรียงไธสง
ครู ค.ศ. 2

น.ส.นราทิพย์ เจนสัญญายุทธ
ครู ค.ศ. 2

น.ส.วารินทร์ โพธิ์พันธ์
ครู ค.ศ. 2

น.ส.รุ้งนภา น้อยอ่อน
ครู ค.ศ. 1

น.ส.เปมิกา มุสิกวงศ์
ครู ค.ศ. 1

นายศรายุธ บุญเผือก
ครู ค.ศ. 1

น.ส.ธันยานี เชาวน์ดี
ครูผู้ช่วย

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

ไม่มีสินค้าในตะกร้า