Home / ข้อมูลผู้บริหารและบุคลากร

ข้อมูลผู้บริหารและบุคลากร

ข้อมูลผู้บริหาร

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
นายสุรศักดิ์ ศรณรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายณัฐวัฒน์  บุญชัยเกียรติ ครู ปฏิบัติหน้าที่

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายเล็ก  นิลผึ้ง ครู ปฏิบัติหน้าที่

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางกาญจนา  ผ่องแผ้ว ครู ปฏิบัติหน้าที่

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายมนตรี  ยิ่งสุข ครู ปฏิบัติหน้าที่

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ข้อมูลนักเรียน

โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง  มีจำนวนห้องเรียนทั้งหมด 84  ห้องเรียน แบ่งเป็น

ช่วงชั้นที่ 3       ม.1 – ม.3        = 12 :  12  :  12

ช่วงชั้นที่ 4       ม.4 – ม.6        = 15 :  15  :  15

ระดับชั้น

จำนวนนักเรียน

จำนวนห้องเรียน
          ชาย หญิง รวม
ม.1 209 331 540 12
ม.2 244 290 534 12
ม.3 240 278 518 12
ม.4 225 389 614 15
ม.5 220 388 608 15
ม.6 217 363 580 15
รวม 1,355 2,039 3,394 81

 

ข้อมูลบุคลากร

ข้าราชการครู        จำแนกตามตำแหน่ง/วิทยฐานะ/เพศ

ตำแหน่ง วิทยฐานะ ชาย หญิง รวม
ผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ 1 1
รองผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการ ชำนาญการ
ครู เชี่ยวชาญ 1 2 3
ครู ชำนาญการพิเศษ 21 44 65
ครู ชำนาญการ 15 25 40
ครู 4 14 18
ครูผู้ช่วย 8 22 30
รวม 49 107 156

 

ลูกจ้างประจำ

ตำแหน่ง ชาย หญิง รวม
นักการภารโรง 1 1
พนักงานขับรถยนต์ 1 1
ยามรักษาการณ์ 4 4
รวม 6 6

 

ครูพิเศษ / ลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง ชาย หญิง รวม
ครูจ้างชาวต่างประเทศ 9 7 16
ครูอัตราจ้าง 2 7 9
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสำนักงาน 2 11 13
นักการภารโรง (ลูกจ้างชั่วคราว) 4 5 9
พนักงานขับรถยนต์
รวม 17 30 47

 

Top