วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2566

      ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตามปรัชญา คำขวัญ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และมาตรฐานระดับสถานศึกษา โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง ได้กำหนดกลยุทธ์ และจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2566-2570

ปรัชญาโรงเรียนปราจิณราษฏรอำรุง (Philosophy)

     นตฺถิ ปญฺญาสมา อาภา
     แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

คำขวัญ (Slogan)

     มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม   เลิศล้ำวิชาการ  ประสานสังคม    

วิสัยทัศน์  (Vision)

     องค์กรทันสมัย รักษ์ไทยคู่คุณธรรม เลิศล้ำวิชาการ 

เอกลักษณ์ (Identity)

     เป็นเลิศทางวิชาการ

อัตลักษณ์ (Identities)

     เก่ง ดี รักศักดิ์ศรี มีภาวะผู้นำ

พันธกิจ (Mission)

 1. พัฒนาระบบ ICT และระบบบริหารจัดการศึกษาให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการศึกษา
 2. ส่งเสริมและปลูกฝังผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม มีค่านิยมอันดีงาม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 3. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นเลิศทางวิชาการ มุ่งเน้นความสามารถเฉพาะทาง และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
 4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตรงตามสายงานและจัดการศึกษาอย่างมืออาชีพ
  การระดมทรัพยากร
 5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา สืบสาน รักษา ต่อยอดวัฒนธรรม ประเพณีของไทย

เป้าประสงค์ (Goal)

 1. สถานศึกษามีระบบ ICT และระบบบริหารจัดการศึกษาให้ทันสมัย และมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการศึกษา
 2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม มีค่านิยม อันดีงาม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 3. ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา ขั้นพื้นฐานและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีความสามารถเฉพาะทางและมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
 4. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงานและจัดการศึกษาอย่างมืออาชีพ
 5. ชุมชน ภาคีเครือข่าย ทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา สืบสาน รักษา ต่อยอด วัฒนธรรม ประเพณีของไทย

กลยุทธ์ของโรงเรียน

 1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 2. ส่งเสริม พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม
 3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
 4. ยกระดับคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ
 5. เพิ่มประสิทธิภาพความร่วมมือเครือข่ายทุกภาคส่วน

ยุทธศาสตร์ สพฐ. ประจำปี 2562

 1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ
 2. การผลิตและพัฒนากำลังคน รวมทั้งงานวิจัย และนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ
 3. การพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
 4. การสร้างโอกาสทางการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
 5. การจัดการศึกษา เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา

     กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 ได้กำหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประกอบด้วย 4 มาตรฐาน ดังนี้

 1. คุณภาพผู้เรียน
 2. กระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
 3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 4. การสร้างโอกาสทางการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

Loading

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart