วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2562

ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตามปรัชญา คำขวัญ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และมาตรฐานระดับสถานศึกษา โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง ได้กำหนดกลยุทธ์ และจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2562

ปรัชญาโรงเรียนปราจิณราษฏรอำรุง (Philosophy)

นตฺถิ ปญฺญาสมา อาภา
แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

คำขวัญ (Slogan)

มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม   เลิศล้ำวิชาการ  ประสานสังคม

วิสัยทัศน์  (Vision)

ภายในปี 2565 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล สร้างคนดี มีภาวะผู้นำ คิดสร้างสรรค์ รู้เท่าทันเทคโนโลยี รักษ์ความเป็นไทย ใส่ใจพลังงานและสิ่งแวดล้อมน้อมนำศาสตร์พระราชา

เอกลักษณ์ (Identity)
เป็นเลิศทางวิชาการ

อัตลักษณ์ (Identities)
เก่ง ดี รักศักดิ์ศรี มีภาวะผู้นำ

พันธกิจ (Mission)

 1. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ให้เป็นคนดี มีภาวะผู้นำ คิดสร้างสรรค์ รู้เท่าทันเทคโนโลยี รักษ์ความเป็นไทย ใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า รักษาสิ่งแวดล้อม
 2. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล
 3. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถและศักยภาพในการเรียนรู้
 4. พัฒนาระบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามศาสตร์พระราชา ยึดหลักธรรมาภิบาล ระบบประกันคุณภาพ
  การระดมทรัพยากร
 5. ประสานการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชนและท้องถิ่น ให้เข้ามาสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน

เป้าประสงค์ (Goal)

 1. ผู้เรียนมีความรู้ มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีความคิดสร้างสรรค์ รู้เท่าทันเทคโนโลยี ใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า
  และรักษาสิ่งแวดล้อม
 2. ผู้เรียนเป็นคนดี มีภาวะผู้นำและรักษ์ความเป็นไทย
 3. โรงเรียนมีระบบการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล
 4. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถ และมีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้
 5. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ
 6. โรงเรียนมีเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่น เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา

กลยุทธ์ของโรงเรียน

 1. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ และมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีความคิดสร้างสรรค์ รู้เท่าทันเทคโนโลยีใช้
  พลังงานอย่างรู้คุณค่าและรักษาสิ่งแวดล้อม
 2. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีภาวะผู้นำและรักษ์ความเป็นไทย
 3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล
 4. ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ และมีศักยภาพการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
 5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
 6. พัฒนาอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ ให้สะอาด สวยงาม ร่มรื่น เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
 7. ส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่น เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

ยุทธศาสตร์ สพฐ. ประจำปี 2562

 1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ
 2. การผลิตและพัฒนากำลังคน รวมทั้งงานวิจัย และนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ
 3. การพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
 4. การสร้างโอกาสทางการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
 5. การจัดการศึกษา เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 ได้กำหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประกอบด้วย 4 มาตรฐาน ดังนี้

 1. คุณภาพผู้เรียน
 2. กระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
 3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 4. การสร้างโอกาสทางการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart