วิทยาศาสตร์

นายสำเริง โชครุ่ง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางจรัญญา พรตภณาพร
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายธานี บุบผาคร
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายศรัณยู ศรีสมพร
ครู ค.ศ. 4

นางวราภรณ์ ชุ่มจิตต์
ครู ค.ศ. 3

นางผงทิพย์ ศรีสมพร
ครู ค.ศ. 3

นางมาลี ทรงเกตุกุล
ครู ค.ศ. 3

นางอรพิน สุขสวัสดิ์
ครู ค.ศ. 3

นางสุรีรัตน์ กล้าเผชิญโชค
ครู ค.ศ. 3

นางจงจิตต์ พรรณาวร
ครู ค.ศ. 3

นางสราญรมย์ ยิ่งสุข
ครู ค.ศ. 3

นางณัชชา เจริญสมบัติ
ครู ค.ศ. 3

น.ส.ธมลพัชร์ โพธิ์ศรี
ครู ค.ศ. 3

น.ส.นัฐยา ประมวลทรัพย์
ครู ค.ศ. 3

นายปิติภูมิ บัวตูม
ครู ค.ศ. 3

น.ส.สุจิน คุ้มครอง
ครู ค.ศ. 3

น.ส.ชุตินันท์ ใจซื่อ
ครู ค.ศ. 3

นางรุ่งอรุณ เพียรกิจ
ครู ค.ศ. 3

นายศิระศาสตร์ มกรวานิชย์
ครู ค.ศ. 3

น.ส.นฤมล แก้วมาก
ครู ค.ศ. 3

นางธารีรัตน์ บุญครุฑ
ครู ค.ศ. 2

น.ส.กนกวรรณ ตรีเดชา
ครู ค.ศ. 2

นายศศิวัฒน์ เดชะ
ครู ค.ศ. 2

นายพงศ์พัชร โชติธรรม
ครู ค.ศ. 1

นายวทัญญู ลอยป้อม
ครู ค.ศ. 1

น.ส.นพมาศ ทองศิริ
ครู ค.ศ. 1

น.ส.ชาลิดา นาคสุก
ครู ค.ศ. 1

นางสาวยุพดี แดงงาม
ครู ค.ศ. 1

นายชยวินท์ โฉมงาม
ครู ค.ศ. 1

นายสุพัฒน์ กองรัมย์
ครูผู้ช่วย

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

ไม่มีสินค้าในตะกร้า