ลูกจ้างประจำ

นายสมจิตร์ ศิริวรรณ
ลูกจ้างประจำ

นายอาธรณ์ นกน้อย
ลูกจ้างประจำ

น.ส.ธีราพร จูมานัส
เจ้าหน้าที่การเงิน

น.ส.นพรัตน์ ชอบสมัคร
เจ้าหน้าที่พัสดุ

น.ส.ปวริศา เล็บครุธ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

น.ส.อัญชลี แสงรัตนาภรณ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่ม บว.

น.ส.ฐิติมา เหมือนพิทักษ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่ม บท.

น.ส.รัตนาพร พจนี
เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่ม บก.

น.ส.ภาณุมาส เที่ยงตรง
เจ้าหน้าที่สารสนเทศ

น.ส.ช่อผกา นิสกนิลกุล
เจ้าหน้าที่สารสนเทศ กลุ่ม บก.

น.ส.รัชนีวรรณ คำเกิด
เจ้าหน้าที่ MEP

นางอาทิตยา บุญยงค์เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

นายณัฐภัทร ใจผูกพันธ์
เจ้าหน้าที่โสตฯ

นายนิรันดร พานิช
เจ้าหน้าที่เครื่องเสียง

นางเอ็มอร หอมเดิม
นักพัฒนา

น.ส.สุขใจ แซ่ลิ้ม
นักพัฒนา

นายอมร มารวย
นักพัฒนา

น.ส.รัศมีจันทร์ ไชยสุวรรณ์
นักพัฒนา

นายทองแดง พัสกุล
นักพัฒนา

นายประเวช สีนวน
ยามรักษาการณ์

นายจรวย ถาวร
ยามรักษาการณ์

นายภาณุพงษ์ อยู่สำราญ
ยามรักษาการณ์

นายสอง เทพอาษา
ยามรักษาการณ์

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

ไม่มีสินค้าในตะกร้า